HANKKEET

Perho Liiketalousopistossa käynnissä olevat hankkeet

TUNNE TYÖ – SUUNNITTELE URA
Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kesto: 3/2017–12/2019
Kuvaus/tavoite: Kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätuntemusta ja lukio-opintojen urasuunnittelua tukevaa rakennetta. Haetaan ratkaisua siihen, että nuori siirtyisi heti lukiokoulutuksen jälkeen jatko-opintoihin tai työelämään. Kehittää lukiokoulutukseen työelämäyhteistyön malli, jossa opetus- ja ohjaushenkilöstö tukee oppimista työelämälähtöisesti niin, että opiskelijat pääsevät opintojen aikana tutustumaan työlämään  ja heidän urasuunnitelmansa vahvistuvat.
Rahoittaja: EU/Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ympäristökeskus
Hallinnoija: Helsingin kaupungin opetusvirasto
Tuen saajat: Helsingin kaupunki, Y-tunnus: 0201256-6 • Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, Y-tunnus: 2177546-2 • Nuori Yrittäjyys ry, Y-tunnus: 1813465-6 • Perho Liiketalousopisto Oy, Y-tunnus: 2734201-9 • Lappeenrannan kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi, Y-tunnus:0162193-3 • Lahden kaupunki, lukiokoulutus, Y-tunnus: 0149669-3 • Espoon kaupunki, Y-tunnus: 0101263-6 • Vantaan kaupunki, Y-tunnus: 0124610-9

Lisätietoja
Merja Staudinger, 040 486 9444, merja.staudinger (at) perho.fi

TOP DIGI
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen digitaalisilla ratkaisuilla

Kesto: 1/2016-12/2017
Kuvaus/tavoite: Tehostaa työssäoppimista ja sen ohjaamista hyödyntämällä digitaalisia välineitä ja menetelmiä. Digitaaliset välineet ja materiaalit antavat monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun ja sen dokumentointiin. Hankkeessa kartoitetaan työssäoppimisen haasteita ja koulutustarpeita erityisesti digitaalisten välineiden käyttöön liittyen. Haasteet analysoidaan ja laaditaan toimenpidesuunnitelma. Hankkeessa testataan erilaisia olemassa olevia välineitä eri koulutusaloilla ja erilaisissa työpaikoissa sekä koulutetaan niiden käyttämiseen.
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnoija: Perho Liiketalousopisto
Muut kumppanit: AVA-instituutin kannatusyhdistys ry, Helsinki Business College Oy / Suomen Liikemiesten kauppaopisto, Porvoo International College, Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia/Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut, Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö / SKY-Opisto, Kirkkopalvelut ry / Seurakuntaopisto

Lisätietoja
Sini Nuorgam, 050 5448 107, sini.nuorgam (at) perho.fi

LARK
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUN KEHITTÄMINEN
Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen – LARK 6, latua reformille

Kesto: 1/2017-12/2017
Kuvaus / tavoitteet: Koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kehittämisen tukeminen, jotta organisaatiot pystyvät vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformin uudistuksiin ja haasteisiin sekä organisaatiomuutosten ja yhdistymisten tuomiin muutoksiin. Tavoitteena on kehittää myös henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien osallistumista laadun hallintaan ja parantamiseen arjen työprosesseissa. Hankkeessa pilotoidaan erilaisia jatkuvan arvioinnin tapoja ja arviointitulosten hyödyntämistä. Lisäksi edistetään arviointi-, palaute- ja tulostiedon käsittelyä ja hyödyntämistä henkilöstön, opiskelijoiden ja eri sidosryhmien kanssa. Hankeverkosto koostuu 15 eri organisaatiosta, jotka ovat kukin laatineet oman strategiansa ja sen mukaiset laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen tavoitteet.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hallinnoija: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
Muut kumppanit: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Perho Liiketalousopisto Oy, Hyria koulutus Oy, Invalidiliitto ry/Validia Ammattiopisto, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistys ry/Kanneljärven opisto, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Oy Porvoo International College Ab, Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto-Helsinki Business College, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen/Yrkesinstitutet Prakticum, Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia

Lisätietoja
Pekka Selenius, 0400 602516, pekka.selenius (at) perho.fi

YRITYSLAB FINLAND

Kesto: 12/2016-12/2017
Kuvaus/tavoite: Nuorten ja aikuisten raja-aitojen poistaminen osaamisen oma- ja vertaisarvioinnissa. Opetushenkilöstölle ja yritysten edustajille tarjotaan tähän tähtäävää arvioinnin perehdytyskoulutusta. Arvioidaan yrittäjyystutkinnonosan osaamisvaatimuksia ja kriteereitä sekä kartoitetaan yrittäjyyden aitoja osaamistarpeita tarkoituksena tuoda esille nykyaikaisen yrittäjyyden erilaisia vaihtoehtoja itsenä työllistämiseen.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hallinnoija: Perho Liiketalousopisto
Muut kumppanit: Kiljavan opisto, PKKY, Edupoli, Redu, KAO, Sakky, Tavastia, KSAK

Lisätietoja
Anu Nylund, 040 962 20 06, anu.nylund (at) perho.fi

OPPIMISEN UUDET YMPÄRISTÖT
VRobotiikka360

Kesto: 11/16 – 12/17
Kuvaus/tavoite: Ammatillisen koulutuksen reformia tukeva kokeiluhanke, jossa tutkitaan virtuaalitodellisuuden ja 360-kuvauksen hyödyntämistä opetuksessa. Lisäksi laaditaan toiselle asteelle soveltuva verkkokurssi robotiikasta sekä rakennetaan koulutuksenjärjestäjien, eriasteisten oppilaitosten ja yksityisten yritysten kanssa verkostoa, joka yhdistää asiakkaat (oppilaitokset) ja tuottajat (yritykset).
Selvitämme mm. työssäoppimisen orientaation kehittämistä VR-ympäristössä ja kartoitamme, mitä osaamisvaatimuksia ja haasteita uusien digitaalisten ympäristöjen käyttöönotto tuo opettajan osaamiselle ja oppilaitoksille.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hallinnoija: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Muut kumppanit: Vantaan ammattiopisto Varia, Keskuspuiston ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä, TTS Työtehoseura, Helsingin kaupunki (vammaisten asumis- ja laitospalvelut)

Lisätietoja
Heikki Andrell, 050 352 0110, heikki.andrell (at) perho.fi
Jarmo Åke, 040 1478 552, jarmo.ake (at) perho.fi

TURVAPAIKASTA TYÖPAIKKAAN
Tuloksellisen oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen turvapaikan saaneille maahanmuuttajille

Kesto: 10/2016-12/2017
Kuvaus/tavoite: Kehittää käytäntöjä, joiden avulla turvapaikan saaneet maahanmuuttajat voivat sujuvasti opiskella ammattiin ja sijoittua edelleen työelämään. Kehittämistyössä parannetaan aiemman koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tavoitteena on myös vahvistaa turvapaikan saaneiden opiskeluvalmiuksia ja edellytyksiä suorittaa ammatillisen tutkinnon osia sekä nivoa ammatillisen kielitaidon kehittyminen osaksi tutkinnon osan suorittamista. Lisäksi tuetaan työ- ja oppisopimuspaikkoja turvapaikan saaneiden ohjaustyössä ja vahvistetaan työpaikkojen ohjaajien ohjaustaitoja.
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnoija: Salon seudun ammattiopisto
Muut kumppanit: Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Haaga Instituutti -säätiö

Lisätietoja
Sini Nuorgam, 050 5448 107, sini.nuorgam (at) perho.fi

EVALUATING CATERING AND HOSPITALITY SKILLS THROUGH ECVET

Kesto: 06/2016-05/2018
Kuvaus/tavoite: Kansainvälisen ravintola-alan CHASE-verkoston kanssa toteutetaan vastavuoroisia opiskelija- ja opettajavaihtoja. Ravintola-alan opiskelijat suorittavat 4-5 kuukauden opiskelu- ja työssäoppimisjakson ulkomailla ja antavat näytön. Ulkomailla suoritetut opinnot tunnistetaan ja tunnustetaan Ecvetin periaatteiden mukaisesti. Opettajat vievät Ecvet-tietoutta verkoston oppilaitoksiin ja opiskelijoiden työssäoppimispaikoille. Memorandum of Understanding ja Learning Agreement ovat käytössä Europass liikkuvuustodistuksen lisäksi. Opiskelijoiden ohjauksessa ja näytön arviointikeskusteluissa käytetään sähköisiä apuvälineitä. Opiskelijavaihtoja toteutetaan 40 ja opettajavaihtoja 9.
Rahoittaja: Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
Hallinnoija: Perho Liiketalousopisto
Muut kumppanit: Stadin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto

Lisätietoja
Johanna Mäesalu, 050 380 5944, johanna.maesalu (at) perho.fi

OSAAVA DIGI

Kesto: 4/2016 – 6/2017
Kuvaus/tavoitteet: Opetushenkilöstön ja esimiesten digiosaamisenkehittäminen sekä esimiesten valmentaminen digitalisoitujen prosessien johtamiseen. Esimiehet ja opetushenkilöstö osallistuvat koulutuksiin, jotka toteutetaan verkoston ulkopuolisena asiantuntijapalveluna organisaatiolta, joka on erikoistunut muutosjohtamiseen erityisesti oppilaitosympäristössä. Lisäksi hankkeen aikana toteutetaan sisältöihin liittyviä kehittämistehtäviä. Hankkeen tuloksena osallistujat ymmärtävät digitalisaation aiheuttamat muutokset ja niiden vaikutukset työprosesseihin ja henkilöstön osaamistaitovaatimuksiin. He osaavat hyödyntää digityökalujen käyttöä omassa työssään ja ymmärtävät uuden opettajuuden haasteet ja digitalisaation merkityksen nykyisissä oppimisympäristöissä. Prosessien johtamisessa ja toteuttamisessa kehitetään ja hyödynnetään digitaalisia malleja ja työkaluja.
Rahoittaja: Hanketta rahoittaa Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
Hallinnoija: Keskuspuiston Ammattiopisto
Muut kumppanit: SKY-Opisto, Laajasalon opisto. Perho Liiketalousopisto, Suomen Liikemiesten kauppaopisto, Point College ja Ava-instituutti.

Lisätietoja
Pekka Selenius, 0400 602516, pekka.selenius (at) perho.fi
Sini Nuorgam, 050 5448107, sini.nuorgam (at) perho.fi
Katriina Klen, 050 366 6711, katriina.klen (at) perho.fi
Satu Sandman, 040 775 3266, satu.sandman (at) perho.fi

TASA-ARVOINEN OPPIMINEN 24/7

Kesto: 1/2016 – 12/2017
Kuvaus/tavoite: Uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen oppimisessa ja oppimisen tukemisessa. Hankkeessa luodaan verkkoon ammatillista koulutusta palveleva koulutustarjotin, jonka kantavaksi ideaksi rakennetaan yhteistyössä paikallisen yrityselämän kanssa pedagogisen toimintamallin käsikirjoitus. Tavoitteena on myös monipuolistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutustapoja, ottaa käyttöön oppimisen ohjaamiseen ja tukemiseen uusia digitaalisia välineitä ja niihin kytkeytyviä pedagogisia toimintamalleja, tukea yksilöllisiä opintopolkuja sekä lisätä työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua ja koulutuksen tuloksellisuutta.
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnoija: Perho Liiketalousopisto

Lisätietoja
Tutteli Nurminen, 050 3242 450, tutteli.nurminen (at) perho.fi

AMERKE – ammatillisen erityisopetuksen kehittämishanke

Kesto: 1/2016–6/2017
Kuvaus/tavoite: Työssäoppimisen tehostaminen luomalla työssäoppimispaikkaverkostoja erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, paneutumalla työpaikkaohjaajien ja työssäoppimista ohjaavien opettajien koulutuksen ja ohjeistuksen kehittämiseen sekä luomalla yksilöllisen erityisohjauksen toimintaprosesseja. Tavoitteena on myös kehittää erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille taitopaja/uraohjausmalli, jotta opiskelijoiden siirtyminen työelämään sujuisi joustavammin. Lisäksi perehdytään positiivisen ohjauksen ja pedagogiikan menetelmiin ja otetaan ne käyttöön erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hallinnoija: Helsinki Business College
Muut kumppanit: Perho Liiketalousopisto, POINT College, SKY-opisto, Laajasalon opisto ja Helsingin Diakoniaopisto

Lisätietoja
Riikka Hongisto, 040 714 4244, riikka.hongisto (at) perho.fi