JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Lukuvuonna 2016–2017 Perho Liiketalousopistossa ovat voimassa kampuskohtaiset järjestyssäännöt. Perho Liiketalousopiston yhteiset järjestyssäännöt tulevat voimaan 1.8.2017.

Malmin kampus

Helmi Liiketalousopiston järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda edellytykset koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle sekä olla perustana kouluyhteisön turvallisuudelle ja viihtyvyydelle. Lain (Laki ammatillisesta koulutuksesta, 630/98) mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön sekä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta.

Jokainen Helmi Liiketalousopiston oppilas ja henkilökunnan edustaja käyttäytyy hyvin ja kohteliaasti muita kohtaan. Helmi Liiketalousopistossa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti – kaikenlainen syrjiminen on ehdottomasti kiellettyä. Edistämme myös kestävän kehityksen arvoja sekä sivistynyttä ja työpaikkamaista käyttäytymistä.

1. Oppilaitoksen alue

Helmi Liiketalousopiston alueena toimii Latokartanontie 12:ssa sijaitseva koulukiinteistö, liikuntakeskus Helmi Center sekä niitä palvelevat piha-alueet ja parkkipaikka. Järjestyssäännöt ovat myös voimassa silloin, kun opetustoimintaa järjestetään muissa kuin oppilaitoksen tiloissa.

Opiskelijan on noudatettava koulussa annettuja työturvallisuutta edistäviä ohjeita sekä työpaikan ohjeita työssäoppimisjaksojen aikana.

2. Päivittäinen työskentely

Oppituntien aikana jokainen antaa toisille opiskelu- ja työrauhan.

Opiskelu tapahtuu työjärjestyksen mukaisesti. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Oppitunneille ja muihin tilaisuuksiin on saavuttava ajoissa. Poissaoloista, niiden seurannasta ja seuraamuksista annetaan erikseen yleisiä ja kurssikohtaisia määräyksiä.

Opiskelijan on suoritettava hänelle annetut tehtävänsä tunnollisesti ja hänellä tulee olla tarvittavat työvälineet mukana.

Oppituntien häirintä, henkilökunnan tai opiskelijoiden kiusaaminen sekä kaikenlainen väkivalta tai väkivallalla uhkaaminen on ehdottomasti kielletty.

Oppituntien aikana luokkatiloissa ei opiskella ulkovaatteissa. Tämä koskee myös päähineitä.

Opiskelijan on koulutoimissaan noudatettava opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työpaikan työaikoja ja ohjeita.

3. Tilojen käyttö ja ympäristöstä huolehtiminen

Luokkatiloissa ei saa ruokailla. Atk-luokissa ei myöskään saa juoda kahvia, teetä tai muita virvokkeita. Kukin huolehtii osaltaan siitä, että koulun tilat jäävät yhtä siistiin kuntoon kuin ne olivat hänen sinne tullessaan.

Jokainen Helmi Liiketalousopistossa välttää turhaa paperien tulostusta ja huolehtii muissakin päivittäisissä valinnoissaan kestävän kehityksen periaatteista sekä varmistaa, että syntyvät jätteet lajitellaan oikein.

Koulupäivien aikana koulun tiloja, kalustoa ja opetusvälineitä käytetään opettajien ja muun henkilökunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Opiskelijalla on oikeus käyttää koulutiloja ja opiskeluvälineitä koulupäivän jälkeen erikseen sovittavalla tavalla. Oppilaitos ei vastaa koulutiloihin jätetystä omaisuudesta. Mahdollisista varkaustapauksista ilmoitetaan poliisille.

Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen tahallisesta tai huolimattomasta omaisuuden vahingoittamisesta tai hävittämisestä.

4. Ruokailu- ja kahvilakäyttäytyminen

Ruokailtaessa ei käytetä päällysvaatteita eikä päähineitä. Kukaan ei kiilaile ruokailu-, eikä ruoanpalautusjonoissa. Ruokailu- ja muut astiat palautetaan niille varattuihin keräyspisteisiin. Ruokaa pyritään ottamaan vain sen verran kuin aiotaan syödä. Ruoan tähteet lajitellaan oikein kierrätysastioihin.

5. Hyvinvoinnin edistäminen

Jokainen opiskelija ja henkilökunnan edustaja pyrkii omalta osaltaan ylläpitämään opiskelu- ja työhyvinvointia sekä koulun terveellisiä elämäntapoja ja liikunnallisuutta edistävää mielikuvaa.

Helmi Liiketalousopisto on savuton ja nuuskaton. Oppilaitoksen sisätiloissa sekä koulurakennuksen läheisyydessä tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty. Kouluun saavuttaessa tupakointi ja nuuskankäyttö on lopetettava koulun rajoille merkityillä paikoilla. Tupakoitsijoiden ja nuuskan käyttäjien on siellä noudatettava erityistä siisteyttä. Tupakan tumpit ja muut roskat on laitettava niille varattuihin astioihin.

Päihteiden ja muiden huumaavien aineiden tuonti oppilaitoksen alueelle, niiden käyttäminen sekä päihtyneenä tai huumaantuneena esiintyminen on ehdottomasti kielletty.

6. Ajoneuvojen paikoitus

Polkupyörille, mopoille, moottoripyörille ja autoille on varattu kullekin omat parkkipaikkansa. Helmi Liiketalousopistoon opiskelemaan ja työskentelemään tuleva pyrkii edistämään kestävää kehitystä kulkuneuvonsa valinnassa.

7. Hätätapaukset

Helmi Liiketalousopistossa harjoitellaan säännöllisesti toimimista hätätapauksissa. Jokaisen tulee silloin toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tapaturman tai onnettomuuden sattuessa otetaan välittömästi yhteyttä rehtoreiden toimistoon, infopisteeseen tai terveydenhoitajaan. Tarvittaessa ryhdytään heti ensiaputoimiin ja tehdään asianmukainen hätäilmoitus.

8. Kurinpito

Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy opinnoissaan muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat puhuttelu, kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi. Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, voidaan hänet pidättää opiskelusta tutkimuksen ajaksi, jos se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua.

Opettajalla on oikeus poistaa häiritsevää käytöstä jatkava opiskelija pois luokasta varattuaan opiskelijalle mahdollisuuden korjata käyttäytymisensä. Tämä katsotaan poissaoloksi tunnilta.

9. Muutoksenhaku

Koulutuksen järjestäjän kurinpitoasiassa antamaan päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Järjestyssäännöt on vahvistettu Helmi Liiketalousopiston johtokunnan kokouksessa 27.10.2010 ja ne tulivat voimaan 1.11.2010.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan lisäksi järjestyssäännöt koskevat myös kaikkia muita talossa opiskelevia ja työskenteleviä sekä vierailevia.

Töölön kampus

1. Am­ma­til­li­sis­ta oppi­lai­tok­sis­ta an­ne­tun lain (Laki am­ma­til­li­ses­ta kou­lu­tuk­ses­ta, 630/1998) mu­kai­ses­ti opis­ke­li­jan on nou­da­tet­ta­va oppi­lai­tok­sen jär­jes­tys­sään­tö­jä sekä osal­lis­tut­ta­va sään­nöl­li­ses­ti ope­tuk­seen.

2. Jo­kai­sel­la opis­ke­li­jal­la ja hen­ki­lös­tön jä­se­nel­lä on oi­keus häi­ri­öt­tö­mään ja tur­val­li­seen op­pi­mi­seen ja työs­ken­te­lyyn sekä vel­vol­li­suus edis­tää hy­viä työs­ken­te­ly­mah­dol­li­suuk­sia.

3. Oppi­lai­tok­seen ei saa tuo­da eikä työ­päi­vän ai­ka­na pi­tää hal­lus­sa sel­lais­ta esi­net­tä tai ai­net­ta, jol­la voi­daan vaa­ran­taa omaa tai toi­sen tur­val­li­suut­ta. Tar­vit­ta­es­sa reh­to­ril­la ja opet­ta­jil­la on oi­keus tar­kas­taa ja ot­taa hal­tuun edel­lä mai­ni­tut esi­neet tai ai­neet.

4. Jo­kai­nen opis­ke­li­ja ja hen­ki­lös­tön jä­sen vas­taa oppimis- ja työ­ym­pä­ris­tön siis­tey­des­tä ja viih­tyi­syy­des­tä sekä asi­al­li­ses­ta vies­tin­näs­tä. Oppi­lai­tok­sen alu­eel­la ja ti­lai­suuk­sis­sa ote­tun kuva­ma­te­ri­aa­lin jul­kai­se­mi­nen il­man asi­an­o­sai­sen lu­paa on kiel­let­tyä.

5. Opis­ke­li­joi­den tu­lee käyt­täy­tyä kai­kis­sa opis­ke­luun liit­ty­vis­sä ti­lai­suuk­sis­sa hy­viä ta­po­ja nou­dat­ta­en. Opis­ke­li­jan tu­lee pu­keu­tua työ­teh­tä­vien ja työs­sä­op­pi­mis­paik­ko­jen vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti sekä nou­dat­taa työ­tur­val­li­suus- ja oma­val­von­ta­mää­räyk­siä ja mui­ta Per­hon oh­jei­ta. Am­mat­ti­työs­sä käy­tet­tä­vät veit­set säi­ly­te­tään ja kul­je­te­taan aina suo­ja­ko­te­los­sa.

6. Jo­kai­nen kou­lu­yh­tei­sön jä­sen on vel­vol­li­nen kä­sit­te­le­mään kou­lun kiin­te­ää ja ir­tain­ta omai­suut­ta huo­lel­li­ses­ti ja asi­aan­kuu­lu­vas­ti. Opis­ke­li­ja voi jou­tua kor­vaa­maan kou­lun omai­suu­del­le ai­heu­tu­neet ta­hal­li­set va­hin­got. Var­kaus­ta­pauk­sis­ta il­moi­te­taan po­lii­sil­le.

7. Ra­vin­to­la­kou­lu Per­ho on sa­vu­ton. Tu­pa­koin­ti, nuus­kaa­mi­nen ja säh­kö­sa­vuk­kei­den käyt­tö kou­lun alu­eel­la sekä Per­hon jär­jes­tä­mis­sä ti­lai­suuk­sis­sa ja mat­koil­la on kiel­let­ty.

8. Päih­tei­den, huu­maa­vien ai­nei­den ja nii­den käyt­töön liit­ty­vien vä­li­nei­den hal­lus­sa­pito, vä­lit­tä­mi­nen, le­vit­tä­mi­nen, myy­mi­nen, käyt­tä­mi­nen tai päih­tei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na esiin­ty­mi­nen kou­lun alu­eel­la, työs­sä­op­pi­mis­pai­koil­la sekä Per­hon opis­ke­li­joil­leen jär­jes­tä­mis­sä ti­lai­suuk­sis­sa ja mat­koil­la on kiel­let­ty. To­det­tu huu­maus­ai­nei­den hal­lus­sa­pito tai käyt­tö saa­te­taan aina po­lii­sin tut­kit­ta­vak­si.

9. Jär­jes­tys­sään­tö­jen rik­ko­mi­ses­ta seu­raa aina ku­rin­pito­me­net­te­ly.

Kurinpitomenettelyt

1. Puhuttelu

Pu­hut­te­lu on en­sim­mäi­nen ku­rin­pi­don kei­no. Opis­ke­li­jan pu­hut­te­lee se hen­ki­lö­kun­nan edus­ta­ja, jon­ka koh­dal­la pu­hut­te­lua vaa­ti­va ti­lan­ne sat­tuu. Pu­hut­te­lun voi teh­dä myös kou­lu­tus­pääl­lik­kö. Tie­to vä­li­te­tään ryh­män­oh­jaa­jal­le ja ku­raat­to­ril­le. Tois­tu­vis­sa ti­lan­teis­sa asia siir­tyy OHR:n kä­sit­te­lyyn.

2. Poistaminen tunnilta tai luokasta

Ope­tus­ta häi­rit­se­vä, väki­val­tai­ses­ti tai uh­kaa­vas­ti käyt­täy­ty­vä tai toi­sen hen­keä tai ter­veyt­tä vaa­ran­ta­va opis­ke­li­ja voi­daan mää­rä­tä pois­tu­maan jäl­jel­lä ole­van oppi­tun­nin ajak­si luok­ka­huo­nees­ta tai muus­ta ti­las­ta, jos­sa ope­tus­ta an­ne­taan. Opis­ke­li­ja tu­lee kui­ten­kin pu­hu­tel­la ja hä­nel­le tu­lee sel­vit­tää mik­si hä­net on pois­tet­tu ti­las­ta. Opet­ta­ja mer­kit­see opis­ke­li­jal­le Wil­maan (muu) pois­sa­olon oppi­tun­nin koh­dal­le ja kir­jaa sel­vi­tyk­sen huo­mau­tus­sa­rak­kee­seen.

3. Kirjallinen varoitus

Kir­jal­li­sen va­roi­tuk­sen opis­ke­li­jal­le an­taa kou­lu­tus­pääl­lik­kö.  Va­roi­tus an­ne­taan opis­ke­li­jal­le, joka pu­hut­te­luis­ta ja tar­jo­tuis­ta tuki­toi­mis­ta huo­li­mat­ta häi­rit­see ope­tus­ta, käyt­täy­tyy asi­at­to­mas­ti tai suh­tau­tuu vä­lin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti an­net­tu­ja oh­jei­ta tai teh­ty­jä so­pi­muk­sia koh­taan. Jär­jes­tys­sään­tö­rik­ko­muk­sis­ta seu­raa aina kir­jal­li­nen va­roi­tus.

4. Koulusta erottaminen

Opis­ke­li­jan osal­lis­tu­mi­nen ope­tuk­seen voi­daan evä­tä enin­tään kol­men työ­päi­vän ajak­si, jos on ole­mas­sa vaa­ra, että toi­sen opis­ke­li­jan tai oppi­lai­tok­ses­sa tai muus­sa ope­tus­ti­las­sa työs­ken­te­le­vän tur­val­li­suus kär­sii opis­ke­li­jan väki­val­tai­sen tai uh­kaa­van käyt­täy­ty­mi­sen vuok­si taik­ka ope­tus tai sii­hen liit­ty­vä toi­min­ta vai­keu­tuu koh­tuut­to­mas­ti opis­ke­li­jan häi­rit­se­vän käyt­täy­ty­mi­sen vuok­si. Mää­rä­ai­kai­ses­ta erot­ta­mi­ses­ta päät­tää kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän aset­ta­ma toi­mi­elin.

Mi­kä­li opis­ke­li­ja ei kir­jal­li­sen va­roi­tuk­sen jäl­keen osoi­ta ha­lua tai si­tou­tu­mis­ta muut­taa käy­tös­tään tai osal­lis­tu­mis­taan ope­tuk­seen, voi­daan har­ki­ta hä­nen mää­rä­ai­kais­ta erot­ta­mis­taan enin­tään yh­dek­si vuo­dek­si. Mää­rä­ai­kai­nen erot­ta­mi­nen on vii­mei­nen ku­rin­pi­dol­li­nen toi­men­pide. Sen seu­rauk­set ja vai­ku­tuk­set tu­lee kar­toit­taa en­nen toi­men­pi­teen täy­tän­töön­pa­noa. Opis­ke­li­jaa ja ala­i­käi­sen opis­ke­li­jan huol­ta­jia tu­lee kuul­la en­nen pää­tök­sen te­ke­mis­tä. Pää­tök­ses­tä il­moi­te­taan kir­jal­li­ses­ti ja sii­tä on oi­keus va­lit­taa. Mää­rä­ai­kai­sen erot­ta­mi­sen jäl­keen opis­ke­li­jan kou­luun pa­luu­ta tu­e­taan ja hä­nel­le laa­di­taan suun­ni­tel­ma puut­tu­vien opin­to­suo­ri­tus­ten suo­rit­ta­mi­sek­si.