LAATU

Perho Quality 2020

Perho Liiketalousopiston laadunhallinnan keskeisiä edellytyksiä ovat ammattitaitoinen, osaava ja laadun kehittämiseen sitoutunut ja motivoitunut johto ja henkilöstö. Lisäksi aineellisten voimavarojen kohdentaminen tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä jatkuva ja suunnitelmallinen tiedon kerääminen ja hyödyntäminen ovat laadunhallinnan edellytyksiä. Näiden edellytysten olemassa olosta vastaa koulun johto laatujohtamiseen kuuluvien yleisten periaatteiden mukaisesti.

Laatupolitiikka

Perho Liiketalousopisto edellyttää koko työyhteisön sitoutumista laatupolitiikan tavoitteen mukaiseen toimintaan.

Laatupolitiikan tavoitteena Perho Liiketalousopistossa on ammatillisen koulutuksen laatujohtajuus, joka johtaa asiakastyytyväisyyteen ja Perho Liiketalousopiston menestymiseen.

Perho Liiketalousopiston laatupolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi johdon ja henkilöstön on sitouduttava asiakaslähtöiseen toimintaan yhdessä määriteltyjen perusarvojen ja toimintaohjeiden mukaisesti sekä toiminnan kehittämiseen ja arviointiin ja toimintaperiaatteiden dokumentointiin. Lisäksi on otettava huomioon kilpailijoista erottuva kyky asiakaslähtöisesti tuottaa ja kehittää korkealaatuista osaamista ja toimintaa.

Laatujohtajuus

Ammatillisen koulutuksen laatujohtajuus tarkoittaa sitä, että Perho Liiketalousopisto on korkeasta laadustaan tunnettu ja tunnustettu ja sieltä valmistuneet opiskelijat menestyvät työelämässä vastuullisina kansalaisina. Tuloksellisuusindeksillä mitattuna Perho liiketalousopisto sijoittuu omassa sarjassaan kärkioppilaitosten joukkoon. Perho Liiketalousopiston edustajia osallistuu hankkeisiin, joiden tavoitteena on ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen ja arvioiminen niin Suomessa kuin ulkomailla. Perho Liiketalousopiston asiantuntemusta hyödynnetään ammatillisen koulutuksen laadun kehittämisessä.

Johdon ja henkilöstön sitoutuminen

Laatu ei ole pysyvä ominaisuus. Ilman organisaation jokaisen jäsenen jatkuvaa ponnistelua organisaation suoritustaso (= laatutaso) heikkenee. Koko henkilöstön sitoutuminen Perho Liiketalousopiston perusarvoihin ja sovittujen pelisääntöjen noudattamiseen on laatupolitiikan toteutumisen perusedellytys. Jokainen Perho Liiketalousopiston henkilökuntaan kuuluva osallistuu laatutyöhön toimimalla perusarvojen mukaisesti sekä noudattamalla yhteisesti sovittuja sääntöjä ja oman tiiminsä menettelyohjeita.

Johdon sitoutuminen, tuki ja osallistuminen laadun kehittämistyöhön on välttämätöntä. Muun muassa henkilöstön kehittämisen ja kannustavan palkkauksen avulla Perho liiketalousopiston johto tukee ja kehittää työyhteisökulttuuria, jossa osaamista arvostetaan ja osaamisen lisääminen on jokaiselle tärkeää ja joka kannustaa välittämään, kuuntelemaan, tekemään havaintoja ja parantamisesityksiä.

Toiminnan ja tulosten arviointi

Perho Liiketalousopiston toimintajärjestelmä rakentuu EFQM Excellence -mallin viitekehyksen mukaisesti ja sisältää olennaisena ajatuksena toiminnan jatkuvan parantamisen.

Työyhteisön laatua/suoritustasoa mitataan koulutuksen osalta arvioimalla sen tuloksellisuutta eli tehokkuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Liiketoiminnan laatua mitataan paitsi kannattavuutta ja tuottavuutta kuvaavien tunnuslukujen avulla myös arvioimalla asiakastyytyväisyyttä ja yrityskuvaa sekä kykyä toimia tarkoituksenmukaisena opiskelijoiden työssäoppimispaikkana.

Itsearvioinnin ja sisäisten auditointien lisäksi koulutuksen laadun arviointia suoritetaan myös ulkopuolisten organisaatioiden tekemien auditointien ja vertaisarviointien muodossa. Opetusohjelmille haetaan kansainvälinen akkreditointi eli tunnustaminen, mikäli se on mahdollista.

Lisätietoja
Pekka Selenius, laatupäällikkö
0400 602 516
pekka.selenius (at) perho.fi