Amis-palaute

Perho Liiketalousopiston opiskelijoiden ov 2019–2020  antaman palautteen vertailua muiden oppilaitosten vastaavaan

Koko toimintamme lähtökohtana on tyytyväiset ja viihtyvät opiskelijat, joilla on mahdollisuus opiskella turvallisessa mutta innostavassa oppimisympäristössä.

Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat toimintamme lähtökohtia.  Yhdenvertaisuutta arvioidaan myös osana opetuksen laadun arviointia.

Opiskelijaviihtyvyyden ja -turvallisuuden ylläpitämiseksi teemme päivittäistä työtä. Avainasemassa on opiskelijoiden kuuntelu ja ymmärtäminen, mistä Amispalauteja sen hyvät tulokset on yksi esimerkki. Toteutamme myös itse erilaisia opiskelijakyselyitä ja annamme tietysti muutenkin opiskelijoille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin!

Amis-palaute – valtakunnallinen opiskelijapalautekysely

Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyönä toteutetaan vuosittain kolme valtakunnallista palautekyselyä, joiden sisältö on yhteinen kaikille opiskelijoille ja tutkinnoille:

  • Amispalaute, ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneet
  • Amispalaute, ammatillisen tutkinnon suorittaneet
  • Amispalaute, ammatillisen tutkinnon osan tai osia suorittaneet

Kyselyiden kautta kerätyllä palautedatalla tuetaan sekä kansallista että koulutuksen järjestäjän sisäistä laadun seurantaa ja kehittämistä.

Amis-palaute ov 2019–2020

Perho Liiketalousopisto vs. muut ammatilliset oppilaitokset:

Opintonsa aloittaneet

Perho Liiketalousopistossa ammatilliset opinnot aloittaneet

Pääsin aloittamaan opintoni sopivassa aikataulussa
Perho Liiketalousopisto 4,70/5
Muut 4,62/5

Sain oppilaitokselta riittävästi ensitietoa opinnoista ja ammattialasta
Perho Liiketalousopisto 4,49/5
Muut 4,32/5

Koen kuuluvani kouluyhteisöön
Perho Liiketalousopisto 4,39/5
Muut 4,32/5

Sain riittävästi ennakkotietoa opiskeluuni liittyvistä oppilaitoksen tarjoamista palveluista

(esim. opinto-ohjaus, terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi)

Perho Liiketalousopisto 4,37/5
Muut 4,21/5

Aikaisemmat opintoni, työkokemukseni ja muu osaamiseni selvitettiin monipuolisesti
Perho Liiketalousopisto 4,28/5
Muut 4,13/5

Aikaisemmat opintoni ja/tai työkokemukseni tai muu osaamiseni otettiin huomioon HOKSia laadittaessa

(vastaajina joilla on tunnistettua alalle soveltuvaa osaamista)

Perho Liiketalousopisto 4,34/5
Muut 4,17/5

Kanssani keskusteltiin opiskelun jälkeisistä tavoitteista
Perho Liiketalousopisto 4,21/5
Muut 4,03/5

Minut perehdytettiin opiskelemani tutkinnon tai tutkinnon osan perusteeseen
Perho Liiketalousopisto 4,30/5
Muut 4,17/5

Sain vaikuttaa tutkinnon osien valintaan
Perho Liiketalousopisto 4,29/5
Muut 3,94/5

Kanssani selvitettiin, mitä tukea tarvitsen opinnoissani, jotta saavutan tutkinnon tavoitteet
Perho Liiketalousopisto 4,32/5
Muut 4,17/5

HOKSia laadittaessa suunniteltiin, minkälaiset oppimisympäristöt soveltuvat opintoihini
Perho Liiketalousopisto 4,15/5
Muut 3,84/5

Sain riittävästi ohjausta opintojeni suunnitteluun
Perho Liiketalousopisto 4,32/5
Muut 4,07/5

Tiedän, miten osaamistani arvioidaan
Perho Liiketalousopisto 4,33/5
Muut 4,15/5

Opiskeluilmapiiri

Koen opiskeluympäristöni turvalliseksi
Perho Liiketalousopisto 4,57/5
Muut 4,46/5

Olen kokenut tai havainnut kiusaamista oppilaitoksessa tai työpaikalla, jossa opiskelen

Perho Liiketalousopisto

  • 9 % on havainnut kiusaamista
  • 3 % on ollut kiusaamisen kohteena
  • 88 % ei ole havainnut ole huomannut kiusaamista eikä ole ollut sen kohteena

Valtakunnallinen vertailutieto

  • 7 % on havainnut kiusaamista
  • 3 % on ollut kiusaamisen kohteena
  • 90 % ei ole huomannut kiusaamista eikä ole ollut sen kohteena
Koen, että kiusaamiseen puututaan
Perho Liiketalousopisto 3,84/5
Muut 3,87/5

Yhteistyö minua ohjaavien henkilöiden* kanssa toimii hyvin
Perho Liiketalousopisto 4,57/5
Muut 4,46/5

Olen tyytyväinen opintojen aloitusvaiheeseen
Perho Liiketalousopisto 4,53/5
Muut 4,38/5

Suosittelisitko Perho Liiketalousopistoa?

Asteikko 1–10

Perho Liiketalousopisto 8,86/10
Muut 8,57/10

Opintonsa päättäneet

Perho Liiketalousopistossa opintonsa päättäneet

HOKSin laadinta

Minulle laadittu HOKS mahdollisti opintojeni joustavan etenemisen
Perho Liiketalousopisto 4,22/5
Muut 4,31/5

Sain vaikuttaa opintojeni suunnitteluun
Perho Liiketalousopisto 4,13/5
Muut 4,05/5

HOKSin toteutumista seurattiin ja sitä päivitettiin tarvittaessa opintojeni aikana
Perho Liiketalousopisto 4,14/5
Muut 3,98/5

Opintojeni aikana muualla hankkimani osaaminen selvitettiin ja sen perusteella HOKS tarvittaessa päivitettiin
Perho Liiketalousopisto 4,09/5
Muut 3,91/5

Sain riittävästi ohjausta ammatilliseen jatkosuunnitelmaani liittyen työelämään ja/tai jatko-opintoihin
Perho Liiketalousopisto 3,94/5
Muut 3,84/5

Osaamisen hankkiminen

Opetustilat, välineet, työpaikat, digitaaliset ja muut oppimisympäristöni edistivät oppimistani
Perho Liiketalousopisto 4,35/5
Muut 4,13/5

Olen tyytyväinen minulle tarjottuihin mahdollisuuksiin opiskella työpaikalla
Perho Liiketalousopisto 4,37/5
Muut 4,24/5

Minua ohjanneilla työpaikkaohjaajilla on hyvät ohjaustaidot ja he ovat ammattitaitoisia
Perho Liiketalousopisto 4,45/5
Muut 4,30/5

Opettajat, työpaikkaohjaajat ja muu ohjaushenkilöstö tekivät hyvää yhteistyötä opintojeni järjestämisessä
Perho Liiketalousopisto 4,36/5
Muut 4,18/5

Opintoihini liittyi minulle sopiva määrä itsenäistä opiskelua
Perho Liiketalousopisto 4,30/5
Muut 4,17/5

Sain riittävästi opetusta ja ohjausta, jotta opintoni etenivät suunnitellusti
Perho Liiketalousopisto 4,31/5
Muut 4,15/5

Opintojeni aikana varmistettiin, että sain tarvitsemaani tukea opintojeni etenemiseen
Perho Liiketalousopisto 4,28/5
Muut 4,14/5

Saamani opetus ja ohjaus oli laadukasta
Perho Liiketalousopisto 4,32/5
Muut 4,15/5

Sain riittävästi palautetta osaamiseni kehittymisestä
Perho Liiketalousopisto 4,09/5
Muut 4,02/5

Sain riittävästi tietoa mahdollisuuksista opiskella tai työskennellä ulkomailla opintojeni aikana
Perho Liiketalousopisto 3,74/5
Muut 3,34/5

Sain valmiuksia toimia ammattialallani kestävän kehityksen mukaisesti
Perho Liiketalousopisto 4,25/5
Muut 4,05/5

Näytöt

Osallistuin näytön/-töjen suunnitteluun
Perho Liiketalousopisto 4,29/5
Muut 4,24/5

Työtehtävät, joissa suoritin näyttöjä, vastasivat todellisia työelämän tehtäviä
Perho Liiketalousopisto 4,53/5
Muut 4,49/5

Osaamiseni arvioitiin osaamisen arviointikriteerien mukaisesti
Perho Liiketalousopisto 4,61/5
Muut 4,52/5

Arvioijani olivat ammattitaitoisia ja asiantuntevia
Perho Liiketalousopisto 4,67/5
Muut 4,56/5

Opiskelijan hyvinvointi

Opiskeluhuoltopalvelut olivat tarvittaessa käytössäni (esim. terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi)
Perho Liiketalousopisto 4,08/5
Muut 3,94/5

Opiskeluympäristöni oli turvallinen
Perho Liiketalousopisto 4,60/5
Muut 4,49/5

Opiskelijoita kohdeltiin yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti
Perho Liiketalousopisto 4,47/5
Muut 4,31/5

Koen, että kiusaamiseen, syrjintään tai häirintään puututaan
Perho Liiketalousopisto 3,83/5
Muut 3,74/5

Minulla oli halutessani mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen
Perho Liiketalousopisto 3,79/5
Muut 3,74/5

Vaikuttavuus

Koulutus paransi valmiuksiani työelämään siirtymiseen, siellä toimimiseen tai jatko-opintoihin
Perho Liiketalousopisto 4,42/5
Muut 4,29/5

Koulutus antoi valmiuksia yrittäjyyteen
Perho Liiketalousopisto 3,76/5
Muut 3,51/5

Koulutuksen aikana sain osaamista ja ammattitaitoa, jota pystyn hyödyntämään
Perho Liiketalousopisto 4,46/5
Muut 4,42/5

Yleisarvio

Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen
Perho Liiketalousopisto 4,43/5
Muut 4,30/5

Suosittelisitko Perho Liiketalousopistoa?

Asteikko 1–10

Perho Liiketalousopisto 8,62/10
Muut 8,19/10

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden arvio omasta tilanteesta valmistumisen jälkeen

Töihin, yrittäjäksi tai jatkamaan opintoja
Perholaiset 87 %
Muut 82 %
Muu tilanne (työtön, varusmies-/siviilipalvelus, vanhempainvapaa tms.)
Perholaiset 13 %
Muut 18 %

 


Amis-palaute – lisätietoja

Pekka Selenius, Senior Advisor
0400 602 516
pekka.selenius (at) perho.fi

OPH: Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalaute >>