OPETUSSUUNNITELMA (OPS)

Tule siksi, mikä haluat olla.

Opetussuunnitelma on kasvatuksellisen toimintamme tärkein asiakirja ja opetuksen kivijalka. Se perustuu Opetushallituksen määräyksiin tutkintojen opetussuunnitelmien perusteista.

Haluamme luo­da sekä nuorille että aikuisille opis­ke­li­joil­le jous­ta­vat mah­dol­li­suu­det tut­kin­to­ra­jat ylit­tä­viin kou­lu­tuksiin.

Opetutussuunnitelman tavoitteena on vastata työelämän vaatimuksia, antaa opiskelijoillemme mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja hyvään itsenäiseen elämään myös omien tavoitteidensa pohjalta. Opetusjärjestelymme varmistavat tutkinnon suorittamisen määräajassa, mutta tukevat opintojen etenemistä myös tavoiteaikaa nopeammin.

Per­ho Lii­ke­ta­lous­o­pis­ton opetussuunnitelman yh­tei­nen osa oh­jaa hen­ki­lös­töm­me ja opis­ke­li­joi­dem­me toi­min­taa osaa­mis­pe­rus­tei­sen ja työ­e­lä­mä­läh­töi­sen kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sek­si. Opetussuunnitelman yh­tei­sen osan tar­koi­tuk­se­na on ku­va­ta asi­ak­kail­lem­me ja muil­le si­dos­ryh­mil­le am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen to­teut­ta­mi­ses­ta Per­ho Lii­ke­ta­lous­o­pis­tos­sa.