Järjestyssäännöt

Perho Liiketalouspisto

Nämä järjestyssäännöt on laadittu syksyn 2017 aikana yhteistyössä Perho Liiketalousopiston oppilaskunnan, YHR:n ja johdon kanssa ja ne on hyväksytty johtoryhmän kokouksessa 15.1.2018.


1. Päivittäinen työskentely

Jo­kai­sel­la opis­ke­li­jal­la ja hen­ki­lös­tön jä­se­nel­lä on oi­keus häi­ri­öt­tö­mään ja tur­val­li­seen op­pi­mi­seen ja työs­ken­te­lyyn sekä vel­vol­li­suus edis­tää hy­viä työs­ken­te­ly­mah­dol­li­suuk­sia. Oppitunneille ja koulun ja työelämän tilaisuuksiin on saavuttava ajoissa.

Lain mukaan opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä ja ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä sitoutuneesti ja toimittava ammattimaisesti.

Oppituntien häirintä, henkilökunnan tai opiskelijoiden kiusaaminen, häirintä sekä kaikenlainen väkivalta tai väkivallalla uhkaaminen on ehdottomasti kielletty.

Oppituntien aikana luokkatiloissa ei opiskella ulkovaatteissa ja –päähineissä. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työpaikan työaikoja ja ohjeita. Opiskelijan on noudatettava opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.

2. Toimiminen koulun tiloissa

Jo­kai­nen opis­ke­li­ja ja hen­ki­lökunnan jä­sen vas­taa oppimis- ja työ­ym­pä­ris­tön siis­tey­des­tä ja viih­tyi­syy­des­tä.

Kukin huolehtii osaltaan siitä, että koulun tilat ja laitteet pysyvät kunnossa. Tahallisen vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen. Varkaus on asianomistajarikos – kouluun kohdistuneista varkaustapauksista ilmoitetaan poliisille.

3. Hyvät tavat

Opis­ke­li­joi­den tu­lee noudattaa hyviä tapoja. Opis­ke­li­jan tu­lee pu­keu­tua työ­teh­tä­vien ja työs­sä­op­pi­mis­paik­ko­jen vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti sekä nou­dat­taa työ­tur­val­li­suus- ja oma­val­von­ta­mää­räyk­siä ja mui­ta oh­jei­ta. Am­mat­ti­työs­sä käy­tet­tä­vät veit­set säi­ly­te­tään ja kul­je­te­taan aina suo­ja­ko­te­los­sa.

Opiskelijaravintolassa ruokaillaan ilman päällysvaatteita.

4. Päihteet

Per­ho Liiketalousopisto on sa­vu­ton. Tu­pa­koin­ti, nuus­kaa­mi­nen ja säh­kö­sa­vuk­kei­den käyt­tö kou­lun alu­eel­la sekä koulun jär­jes­tä­mis­sä ti­lai­suuk­sis­sa ja mat­koil­la on kiel­let­ty. Päih­tei­den käyt­tö tai päih­tei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na esiin­ty­mi­nen kou­lun alu­eel­la, työs­sä­op­pi­mis­pai­koil­la sekä koulun jär­jes­tä­mis­sä ti­lai­suuk­sis­sa ja mat­koil­la on kiel­let­ty.

5. Kurinpitomenettely

Jär­jes­tys­sään­tö­jen rik­ko­mi­ses­ta seu­raa aina ku­rin­pito­me­net­te­ly.

Kurinpitomenettelyt

1. Puhuttelu

Opis­ke­li­jan pu­hut­te­lee se hen­ki­lö­kun­nan edus­ta­ja, jon­ka havaitsee pu­hut­te­lua vaa­ti­van ti­lanteen. ­Pu­hut­te­lun voi teh­dä myös kou­lu­tus­alajohtaja.

2. Poistaminen opetustilasta

Ope­tus­ta häi­rit­se­vä, väki­val­tai­ses­ti tai uh­kaa­vas­ti käyt­täy­ty­vä tai toi­sen hen­keä tai ter­veyt­tä vaa­ran­ta­va opis­ke­li­ja voi­daan mää­rä­tä pois­tu­maan jäl­jel­lä ole­van oppi­tun­nin ajak­si opetustilasta. Opis­ke­li­ja puhutellaan ja hä­nel­le selvitetään, mik­si hä­net on pois­tet­tu ti­las­ta.

3. Kirjallinen varoitus

Va­roi­tus an­ne­taan opis­ke­li­jal­le, joka pu­hut­te­luis­ta ja tar­jo­tuis­ta tuki­toi­mis­ta huo­li­mat­ta häi­rit­see ope­tus­ta, käyt­täy­tyy asi­at­to­mas­ti tai suh­tau­tuu vä­lin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti an­net­tu­ja oh­jei­ta tai teh­ty­jä so­pi­muk­sia koh­taan.

4. Koulusta erottaminen

Opis­ke­li­jan osal­lis­tu­mi­nen ope­tuk­seen voi­daan evä­tä enin­tään kol­men työ­päi­vän ajak­si, jos opis­ke­li­ja käyttäytyy väki­val­tai­sesti tai uh­kaa­vasti tai ope­tus vai­keu­tuu koh­tuut­to­mas­ti opis­ke­li­jan häi­rit­se­vän käyt­täy­ty­mi­sen vuok­si. Mää­rä­ai­kai­ses­ta erot­ta­mi­ses­ta päät­tää kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jä.

Mi­kä­li opis­ke­li­ja ei kir­jal­li­sen va­roi­tuk­sen jäl­keen sitoudu muut­tamaan käy­tös­tään tai osal­lis­tu­maan ope­tuk­seen, hänet voidaan erot­ta­a enin­tään yh­dek­si vuo­dek­si. Opis­ke­li­jaa ja ala­i­käi­sen opis­ke­li­jan huol­ta­jia kuullaan en­nen pää­tök­sen te­ke­mis­tä. Pää­tök­ses­tä il­moi­te­taan kir­jal­li­ses­ti ja siihen on oikeus hakea muutosta.