Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Yleinen osa, Perho Liiketalousopisto

Päivitetty 5.8.2022

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma on osa Perho Liiketalousopiston laadunhallintajärjestelmää. Suunnitelmaan on kirjattu koulutuksen järjestäjän päättämät linjaukset ja menettelytavat osaamisen arvioinnin toteuttamiseen kaikkien perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osaamisen arviointiin.

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Suunnitelman tavoitteena on varmistaa osaamisen osoittamisen ja arvioinnin tasalaatuisuus, opiskelijan oikeusturva sekä ja menettelytapojen yhdenmukaisuus. Perho Liiketalousopiston osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman perustuu ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön, tutkintojen perusteisiin sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ohjeisiin.

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat on laadittu koulutusala- ja tutkintokohtaisissa työryhmissä, jotka vastaavat suunnitelmien ajantasaisuudesta, esim. lainsäädännön, tutkinnon perusteiden tai toimintatapojen muuttuessa. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat ohjaavat opiskelijoiden ohjeistamista ja ohjaamista sekä henkilöstön että työelämän yhteistyötoimijoiden perehdyttämistä. Perho Liiketalousopiston osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman yhteisen osan pohjalta on laadittu tutkintokohtaiset toteuttamissuunnitelmat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin.

Osaamisen osoittaminen, arvioinnin ja todentamisen laadunhallinnan kokonaisuus


Suunnittelu

 • osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma
 • koulutuksen järjestäjän suunnitelmat

Toteutus

 • HOKSin laatiminen ja päivittäminen osaamisen osoittamisen ja arvioinnin osalta
 • osaamisen osoittaminen, arviointi ja dokumentointi
 • todistuksen antaminen

Seuranta ja arviointi

 • palaute-, seuranta- ja arviointitiedon sekä tulostiedon seuranta ja arviointi

Toimenpiteet ja tehtävät

 • toiminta suunnittelun ja toiminnan kehittämiseksi

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

1. Koulutuksen järjestäjä, perustiedot

Koulutuksen järjestäjä: Perho Liiketalousopisto Oy, Y-tunnus 2734201-9
Perhonkatu 11, FI-00100 Helsinki

Perustutkinnot: ravintola- ja catering-alan, matkailualan ja liiketoiminnan perustutkinnot (Perho Liiketalousopisto)

Ammattitutkinnot: ravintolan asiakas- ja  ruokapalvelujen, matkailu- ja opastuspalvelujen sekä liiketoiminnan ja yrittäjän ammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnot: Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön,  liiketoiminnan ja tuotekehitystyön sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnot (Perho PRO)

Töölön kampus: Perhonkatu 11, 00100 Helsinki
Malmin kampus: Vanha Helsingintie 13, 00700 Helsinki
Perho PRO: Perhonkatu 10, 00100 Helsinki

perho.fi – perhopro.fi

2. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

2.1. Ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen (673/2017, 10§) mukaiset menettelyt

Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen selvitetään ja tunnistetaan ennen opintojen alkua, opintojen alkuvaiheessa tai niiden aikana. Tunnistamisessa käytetään opiskelijan toimittamia asiakirjoja sekä tarvittavia muita selvityksiä kuten haastattelua, osaamis- ja työtehtäväkartoituksia ja muita selvityksiä. Osaamisen tunnistamisen jälkeen tunnustetaan se osaaminen, joka vastaa opiskelijan tavoitteena olevan tutkinnon ammattitaitovaatimuksia (ammatilliset tutkinnon osat) ja osaamisvaatimuksia (yhteiset tutkinnon osat).

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat osa opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS:n) laadintaa ja toteuttamista. Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tehdään ensimmäisen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) hyväksymisen yhteydessä sekä tutkinnon ja koulutuksen aikana. Opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaa lisätään tiedot tutkintoon suoraan sisällytettävistä tutkinnonosista tai yhteisten tutkinnonosien osa-alueista. HOKS:iin kirjataan myös tiedot osaamisen arvioijien toimesta tunnustetuista ja arvioiduista tutkinnonosista tai osa-alueista ja lisäksi kaikki muu opiskelijan aiemmin hankkima ja osoittama osaaminen, joka liittyy suoritettavaan tutkintoon.


[table “1” not found /]

(17.3.2019 OPH)


Tunnustamisessa noudatetaan Opetushallituksen määräyksiä ja ohjeita Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntamainen ammatillisessa koulutuksessa (2021:5a) ja Ammatillinen koulutus – osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohje (2021:5a).

2.2. Tietojen siirto kansalliseen opintosuoritus- ja tutkintorekisteriin

Tietojen siirto tapahtuu opiskelijahallintojärjestelmästä (MultiPrimus) kansalliseen opintosuoritus- ja tutkintotietorekisteriin (Koski). Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. Tietojen siirrosta vastaa nimetty yhteyshenkilö, KOSKI-pääkäyttäjä. Tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa ja opiskelija näkee suoritustietonsa Perho Liiketalousopiston Wilma järjestelmästä ja Koksi palvelun eHOKSista.

3. Osaamisen osoittamisen suunnittelu

Osaamisen osoittamisen suunnittelu tehdään tutkinnon perusteiden mukaisesti ottaen huomioon niiden sisältämät ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet sekä ammattitaidon ja osaamisen osoittamistavat.

3.1 Näyttöympäristön valinta

Näyttöympäristö valitaan siten, että siellä voidaan osoittaa tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen. Osaaminen osoitetaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tekemällä. Perustellusta syystä näyttöympäristöt voivat olla muita paikkoja, esim. virtuaalisia oppimisympäristöjä tai simulaattoreita, oppilaitoksen työympäristöjä ja työpajoja. Tutkintokohtaisessa osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa on tarkennettu näyttöympäristön vaatimuksia. Näyttöympäristö kuvataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämisen toteuttamissuunnitelmaan Wilman HOKSiin.

3.2 Näytön sisällön suunnittelu

Opettaja perehdyttää opiskelijan ja työpaikkaohjaajan näyttöön, arviointikriteereihin ja ammattitaitovaatimuksiin, joiden osaamista näytössä tullaan arvioimaan. Näytön suunnittelussa opiskelija ja opettaja tekevät yhteistyötä työpaikkaohjaajan kanssa. Näytön sisältö suunnitellaan tutkinnonosittain varmistaen, että opiskelija pääsee näyttämään osaamisensa tekemällä ammattitaitovaatimusten mukaisia käytännön työtehtäviä työpaikalla. Opettaja kirjaa näytön ajankohdan ja näyttösuunnitelman Wilmaan.

3.3 Muu osaamisen osoittaminen

Yhteisten tutkinnonosien osa-alueiden osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja ammatillisten tutkinnon osien suorittamiseksi vaadittavaa osaamista voidaan tarvittaessa osoittaa myös muilla tavoin, kuten kirjallisissa tai suullisissa kokeissa. Työpaikalla tehtyä näyttöä voidaan täydentää muilla osaamisen osoittamisen menetelmillä ja arvioinnilla. Kyseisen tutkinnon osan opettaja määrittelee osaamisen osoittamisen tavat.

3.4 Osaamisen arvioijien valinta ja nimeäminen

Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät kaksi arvioijaa, joista toinen on pedagogisesti pätevä ja kelpoinen opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen edustaja ja toinen arvioija on työelämän edustaja. Muulla koulutuksen järjestäjän edustajalla tarkoitetaan esimerkiksi koulutuspäällikköä, koulutusasiantuntijaa tai ammatillista ohjaajaa, joka täyttää muut lainsäädännössä arvioijille säädetyt edellytykset.

Työelämän edustaja voi olla työnantaja, työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja. Työelämän edustaja nimetään ensisijaisesti työpaikalta, jossa opiskelija osoittaa osaamisensa. Opettaja nimeää yhdessä työpaikan kanssa arvioijaksi työelämän edustajan, jolla on riittävä ammattitaito, osaaminen ja perehtyneisyys arviointiin ja suoritettavan tutkinnon perusteisiin.

Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden osaamisen arvioinnin toteuttaa ja arvioinnista päättää tutkinnonosan opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja. Silloin kun yhteinen tutkinnonosa tai sen osa-alue toteutetaan ja arvioidaan ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä, osaamisen arvioinnissa voidaan kuulla työelämän edustajaa.

Arvioiva opettaja tai koulutusasiantuntija varmistaa, että arvioijat on nimetty. Arvioijat kirjataan opiskelijan HOKSiin hyvissä ajoin, vähintään kaksi viikkoa ennen näyttöä.

Tutkintokohtaisissa osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmissa täsmennetään tarpeen mukaan arvioijien valintaperusteita ja menettelyjä niissä tutkinnon osissa, joissa edellytykset poikkeavat yhteisen osan periaatteista.

3.5 Osaamisen osoittamisen henkilökohtaistaminen

Osaamisen osoittamisen henkilökohtaistaminen sisältää tutkintokoulutuksessa näytön suunnittelun ja toteutuksen ohjauksen sekä perehdyttämisen tutkinnon perusteisiin, osaamisen osoittamiseen ja arviointiin. Opiskelijalle järjestetään näyttöihin valmistautumiseen ja osaamisen arviointiin liittyviä yhteisiä ohjaustilaisuuksia ja henkilökohtaisia keskusteluja. Ensimmäiset ohjaustilaisuudet ovat opintojen alussa. Uraohjaaja, työelämässä oppimista ohjaava opettaja tai koulutusasiantuntija vastaa ohjausprosessista ja perehdyttämisestä kyseisiin asioihin. Ohjausta on opintojen alussa sekä koulutuksen aikana sekä yksilö- että ryhmäohjauksena.

HOKS:in laadinta sisältää opiskelijan osaamisen osoittamisen suunnittelun. Opiskelijan kanssa sovitaan osoittamiseen alustava aikataulu sekä näyttöympäristöt. Osaamisen osoittamisen suunnitelmia täydennetään ja tarkennetaan tutkinnonosa kerrallaan opintojen etenemisen myötä. Tarkemman yksilöllisen opiskelijan osaamisen osoittamisen suunnitelman tekevät työelämässä oppimista ohjaaja opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja yhdessä. Suunnittelussa otetaan huomioon, milloin ja missä opiskelija näyttää osaamisensa. Opiskelijan HOKS:in kirjataan näyttöjen ajankohdat, sisällöt, ammattitaitovaatimukset, näyttöympäristöt (työpaikat) ja osaamisen arvioijat. Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta kirjataan osaamisen arvioinnin mukauttaminen ja yksilöllinen osaamisen arviointi.

3.6. Ohjaus, tuki ja erityinen tuki sekä osaamisen arvioinnin mukauttaminen

Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa, jos opiskelija ei saavuta T1-tason osaamista pedagogisista tukitoimista huolimatta. Arvioinnissa noudatetaan mukautettuja, erikseen märiteltyjä, yksilöllisiä arviointikriteerejä. Mikäli yhdenkin ammattitaitovaatimuksen arviointia mukautetaan, tutkinnon osasta tulee mukautettu.  Myös yhteisissä tutkinnon osissa, mikäli yhdenkin osa-alueen arviointia mukautetaan, tutkinnon osan arvosanasta tulee mukautettu. Arviointia mukautetaan vain niiltä osin, kuin on välttämätöntä.

Mukauttamiseen ryhdytään aina vasta silloin, kun opiskelija on saanut tiiviisti tukea opintoihin sekä monipuolisesti erilaisia pedagogisia järjestelyjä, mutta toteutuneista tukitoimista huolimatta opiskelija ei saavuta tyydyttävän (T1) tason arviointikriteereitä.

Mukautettaessa suunnitellaan yksilölliset tukitoimet. Esimerkkejä tukitoimista:

 • tutut, yksilöllisesti suunnitellut toistuvat tehtävät
 • tuttu, yksilöllisesti räätälöity työskentely-ympäristö ja -aika
 • lisäohjaus osaamisen hankkimisessa ja/tai näytössä
 • työskentely avustettuna, tuettuna tai ohjattuna
 • osaamisen osoittaminen osissa ja tarvittaessa oppilaitoksessa.

Mukauttaminen merkitään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) tutkinnon osittain. Mukauttamisen avulla opiskelija voi saada suoritettua tutkinnon osan tai koko tutkinnon. Mukauttaminen voi vaikuttaa jatko-opintoihin ja/tai työllistymiseen.

Näyttöä suunniteltaessa huomioidaan opiskelijan erityiset ohjaus- ja tukitarpeet. Opiskelijan erityistarpeista ja menettelytavoista sovitaan työpaikalla näytön suunnittelun ja arvioinnin perehdytyksen yhteydessä. Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös tai tarve erityiseen tukeen osaamisen osoittamisessa, erityisopettaja ja opettaja suunnittelevat yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa työpaikalla tarvittavat tuen muodot.

Tässä tulee ottaa huomioon opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet. Opettaja laatii yksilölliset, mukautetut arviointikriteerit ammattitaitovaatimuksittain tai osaamistavoitteittain Wilmaan. Osaamisen arvioinnin mukauttamisesta päättää koulutuksen järjestäjä opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajan tai laillisen edustajan suostumuksella. Päätöksestä tehdään viranhaltijapäätös, joka on valituskelpoinen.

3.6. Ohjaus, tuki ja erityinen tuki sekä osaamisen arvioinnin mukauttaminen

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen ammattitaitovaatimuksia ei voida mukauttaa.

3.7 Yhteistyö opiskelijan, työelämän ja muiden tahojen kanssa

Opettaja tai koulutusasiantuntija suunnittelee opiskelijan osaamisen osoittamisen yhdessä opiskelijan kanssa. Suunnitelmaa tarkennetaan työpaikalla yhdessä työpaikan edustajan kanssa. Tarvittaessa opiskelijan osaamisen osoittamisen suunnitteluun voi osallistua myös muita asiantuntijoita. Yhteistyön toimintatapoja ja toimijoita kuvataan tarkemmin tutkinto- ja koulutuskohtaisissa osaamisen arviointisuunnitelmissa. Perho Liiketalousopistossa tehdään yhteistyötä työnantajien kanssa osaamisen osoittamisen ja arvioinnin toteuttamiseksi opiskelijan ja työelämän näkökulmasta sujuvalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Perho Liiketalousopiston perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden huoltajia perehdytetään kotiväenilloissa tutkinnon suorittamiseen, osaamisen hankkimiseen, arviointiin ja dokumentointiin. Wilmassa on alaikäisten huoltajille omat liittymät, joiden kautta he pääsevät seuraamaan opintojen etenemistä ja HOKS laadintaa ja päivitystä.

3.8 Palaute osaamisen kehittymisestä

Opiskelijan osaamisen kehittymisen arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan tutkintokoulutuksen opiskelijaa tutkinnon tai sen osien suorittamiseen. Arviointi ja palaute antavat opiskelijalle tietoa siitä, miten hyvin hänen saavuttamansa oppimistulokset vastaavat tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Arvioinnin lähtökohtana ovat tutkinnon perusteet.

3.8.1 Opiskelijan valmiuksien (valmius näyttöön) varmistaminen ennen näyttöä

Ennen näyttöä opettaja varmistaa opiskelijan valmiuden näyttöön eli sen, onko opiskelija saavuttanut tutkinnon osan/tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja/tai osa-alueiden osaamistavoitteet siinä määrin, että opiskelija voi osoittaa osaamisensa näytössä. Valmiuden varmistaminen on prosessi, jonka aikana opettaja ja/tai työpaikan edustaja antaa opiskelijalle säännöllistä ja monipuolista palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä. Osaamisen kehittymisen seuranta ja dokumentointi on kuvattu tarkemmin tutkintokohtaisissa osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmissa. Tutkintokohtaisista palautemenettelyistä tiedotetaan opiskelijaa opintojen alussa, henkilökohtaistamisen yhteydessä tutkinnon osittain sekä näyttöihin liittyvissä perehdytystilaisuuksissa.

3.8.2. Palauteen antaminen näytön jälkeen

Arvioijat antavat palautetta opiskelijalle näytön jälkeen suullisesti tai kirjallisesti. Palautteella ohjataan ja kannustetaan HOKS:in mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Opiskelijalle annettavalla palautteella kehitetään myös edellytyksiä itsearviointiin. Palaute annetaan henkilökohtaisesti ja kannustavasti huomioiden opiskelijan vahvuudet ja kehittämiskohteet.
Työpaikkaohjaajat vastaavat OPH:n työpaikkaohjaajapalautekyselyyn ja yritysten/työelämän edustajat antavat palautetta vastaamalla työpaikkapalautekyselyyn.

4. Osaamisen arvioinnin toteutus ja arvioinnista päättäminen

4.1 Osaamisen arvioijien perehdyttäminen

Osaamisen arvioijilta edellytetään arvioijakoulutusta sekä ajantasaista perehtymistä kyseisen tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamisen arviointiin. Arvioijien perehdytyskoulutusta järjestetään suunnitellusti ja erilaisin toteutusmuodoin. Perho Liiketalousopistossa järjestetään yleisiä arvioijakoulutuksia. Tämän lisäksi eri tutkinnoissa on käytössä kirjallisia ohjeita arviointiin. Tarvittaessa arvioijia perehdytetään myös henkilökohtaisesti. Työelämää edustaville arvioijille perehdytysmateriaali on lisäksi Ohjaan.fi -sivuilla. Opettajat perehdyttävät työelämän edustajat aina yksittäisten näyttöjen arviointiin.

4.2 Osaamisen arviointi näytöissä

Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa tutkinnon perusteiden mukaisesti. Siltä osin kuin opiskelija ei voi osoittaa tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa näytössä, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Opiskelijan osaamista arvioidaan erilaisia arviointimenetelmiä käyttäen. Arvioinnissa otetaan ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet huomioon tutkinnon perusteiden mukaisesti. Osaamista arvioidaan tutkinnon osittain. Yhteisten tutkinnon osien osalta osaamista voidaan arvioida osana näyttöä.

Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin ja asetettuihin kriteereihin. Arviointi kattaa kaikki tutkinnon tai koulutuksen osien ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Tutkintokohtaisissa osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmissa kuvataan tarkemmin näytön arvioinnin menettelyt.

4.3 Osaamisen arviointi muussa osaamisen osoittamisessa

Jos opiskelija perusteluista syistä ei voi osoittaa osaamistaan näytöissä käytännön työtehtävissä työpaikalla, hän voi osoittaa osaamistaan myös muulla tavoin. Muun osaamisen osoittaminen suunnitellaan ja kirjataan opiskelijan HOKSiin. Yhteisten tutkinnon osien osalta osaamisen arvioi tehtävään kelpoinen opettaja. Tutkintokohtaisissa osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmissa kuvataan muun osaamisen osoittamisen ja arvioinnin menettelyt.

4.4. Osaamisen arvioinnin dokumentointi

Näytön arvioijana toimiva opettaja kirjaa arvioinnin tutkinnonosan arviointilomakkeeseen tai suoraan Wilmaan. Arvioijat varmentavat allekirjoituksillaan ja päiväyksellä arviointipäätöksen.

4.5 Opiskelijan itsearviointi

Opiskelijalle annetaan mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin, jotta hän voi kehittää itsearviointitaitojaan. Opiskelijan itsearviointi ei ole tutkinnon perusteiden mukainen ammattitaidon osoittamistapa. Itsearviointi ei vaikuta osaamisen arviointiin tai siitä annettavaan arvosanaan.

Mikäli itsearviointi on tutkintokohtainen ammattitaitovaatimus, arvioidaan se osana ammattitaitoa.

4.6 Arvioinnista päättäminen

Arvioijat keskustelevat opiskelijan osoittamasta osaamisesta ja muodostavat yhdessä näkemyksen opiskelijan osaamisesta ja tasosta (arvosana). Osaamisen arvioijat tekevät opiskelijan osaamista koskevan arviointipäätöksen tutkinnon osittain arviointikeskustelussa. Arviointipäätöksen tulee olla yksimielinen ja se tulee vahvistaa arvioijien allekirjoituksilla ja päiväyksellä (sähköisesti tai paperilla).
Opiskelija saa tiedon arviointipäätöksestä perusteluineen kahden viikon kuluessa, pääsääntöisesti välittömästi arviointipäätöksen tekemisen jälkeen. Yhteisten tutkinnon osien arvioinnista päättää opettaja. Tutkintokohtaisessa osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa on kuvattu tarkemmin tutkintokohtainen arviointi asteikko, prosessi ja menettelytavat.

4.6.1 Arviointipäätös ja sen perustelut

Arviointipäätöksestä ja perusteluista tiedotetaan opiskelijalle näytön arvioinnin jälkeen arviointikeskustelussa tutkinnonosittain.  Opiskelija saa olla paikalla arvosanasta päättämisen aikana. Opettajan vastaa siitä, että arvioinnin perustelut avataan opiskelijalle ja tarvittaessa kirjataan arviointiaineistoon.

4.6.2 Arviointipäätöksen dokumentointi

Arviointipäätös dokumentoidaan Wilmaan viimeistään kahden viikon sisällä arvioinnista päättämisestä. Opettaja tai koulutusasiantuntija kirjaa arviointipäätöksen ja tarvittaessa arviointipäätöksen perustelut Wilmaan. Arviointipäätökset säilytetään opiskelijahallintojärjestelmässä.

4.7. Arviointiaineiston säilyttäminen

Arviointiaineistoa on säilytettävä kuusi kuukautta arvosanan antamisesta. Arviointiaineisto koostuu arvioinnin lomakkeesta (arviointipäätös), opiskelijan laatimista arvioinnin kohteina olevista aineistoista, arviointikriteereistä sekä opiskelijan mahdollisesta itsearvioinnista. Yhteisten tutkinnonosien osa-alueissa arviointiaineistoa voivat olla esim. arvioidut tehtävät, kokeet tai muut dokumentit, joihin arviointipäätös on perustunut.

4.7.1 Tietojen siirto kansalliseen opintosuoritus- ja tutkintorekisteriin

Tietojen siirto tapahtuu opiskelijahallintojärjestelmästä (MultiPrimus) kansalliseen opintosuoritus- ja tutkintotietorekisteriin (Koski). Opetushallituksen ohjeitten mukaisesti. Tietojen siirrosta vastaa nimetty yhteyshenkilö, KOSKI-pääkäyttäjä.

5. Arvioinnin uusiminen

Perho Liiketalousopistossa opiskelijalle järjestetään mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan.

Koulutuksen järjestäjä järjestää mahdollisuuden osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos osaamisen arviointi on hylätty. Jos opiskelija on yrittänyt hylätyn näytön uusimista tai arvosanan korottamista siinä onnistumatta, opettaja käy arviointikeskustelun ja ohjaa opiskelijan hankkimaan lisää osaamista.

Opiskelijalle tiedotetaan arvioinnin uusimismahdollisuudesta näyttöjen suunnitteluvaiheessa, ohjauskeskusteluissa ja arviointipäätöksestä tiedottamisen yhteydessä.

6. Arvosanan korottaminen

Opiskelijalla on mahdollisuus hyväksytyn arvosanan korottamiseen.

Hyväksytyn arvosanan korottaminen on mahdollista vain tutkinnon osissa ja muissa kokonaisuuksissa, joista annetaan arvosana. Hyväksytyn arvosanan korottamisesta peritään maksu silloin, kun henkilö on saanut todistuksen tutkinnon suorittamisesta. Maksun suuruus on 150 euroa.

Opiskelijalle tiedotetaan arvosanan korottamismahdollisuudesta näyttöjen suunnitteluvaiheessa, ohjauskeskusteluissa ja arviointipäätöksestä tiedottamisen yhteydessä.

7. Arvioinnin tarkistaminen

Perho Liiketalousopistossa opiskelija voi pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tietoonsa osaamisen arvioinnin tulokset.

Arvioijien on tehtävä päätös arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivästystä.

Opiskelijan perehdyttäminen

 • opettaja-arvioija perehdyttää opiskelijat arvioinnin tarkistamiseen ja oikaisumenettelyyn
 • opettaja-arvioija perehdyttää osaamisen arvioijat arvioinnin oikaisumenettelyyn

Tiedoksianto opiskelijalle

 • opiskelija saa tiedon arvioinnin tarkistamisen menettelyistä opettaja-arvioijalta näytön yhteydessä

Arviointipäätös

 • arvioijat päättävät osaamisen arvioinnista arviointikeskustelussa

Arviointipäätöksestä tiedottaminen

 • arvioiva opettaja tiedottaa opiskelijalle arviointipäätöksestä perusteluineen

Opiskelijan ohjaus tarkistamispyynnön laadinnassa

 • arvioiva opettaja ohjaa tarvittaessa opiskelijaa arvioinnin tarkistamispyynnön tekemisessä

Arvioinnin tarkistamispyynnön lähettäminen

 • opiskelija lähettää kirjallisen arvioinnin tarkistamispyynnön perusteluineen opettaja-arvioijalle.

Tarkistamispyynnön käsittely

 • arvioiva opettaja sopii työelämäarvioijan kanssa ajankohdan tarkistamispyynnön käsittelyyn. Arvioijat käsittelevät arvioinnin tarkistamispyynnön ja tarkistavat sen (mm. oikaisun jättöaika ja sisältö).
 • jos pyyntö ei ole saapunut määräajassa (14 vrk arviointipäätöksen tiedoksi antamisesta + 7 vrk, jos päätös annettu tiedoksi kirjeellä, sähköpostitse tai vastaavalla ilman saantitodistusta) arvioijille, tai jos opiskelija pyytää arvioinnin tarkistamista muusta kuin arvioijien päättämästä, niin tarkistamispyyntöä ei käsitellä.

Arvioinnin tarkistamisesta päättäminen

Arvioijat päättävät arvioinnin tarkistamisesta. Päätösvaihtoehdot ovat

a/ arviointipäätöksiä muutetaan opiskelijan tarkistuspyynnön mukaisesti

b/ tarkistuspyyntö todetaan aiheettomaksi, jolloin päätös on perusteltava

Päätös laaditaan kirjallisena ja arvioijat varmistavat sen allekirjoituksella (paperilla tai sähköisesti) + päivämäärä. Opettaja-arvioija tai muu koulutuksen järjestäjän edustaja antaa päätöksen tiedoksi opiskelijalle. Opiskelija hyväksyy päätöksen tai hakee oikaisua arvioijilta saamaansa päätökseen.

8. Arvioinnin oikaisu

Jos opiskelija ei hyväksy arvioijien tekemään päätöstä, opiskelija voi pyytää työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen.

Arvioinnin oikaisua on pyydettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tutkintokoulutuksen opiskelija pyytää oikaisua osaamisen arviointiin ensisijaisesti siltä työelämätoimikunnalta, jonka toimialaan suoritettava tutkinto kuuluu. Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden arviointiin pyydetään oikaisua kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunnalta

Oikaisun hakeminen työelämätoimikunnalta

Opiskelija voi päättää prosessin tai hakea arvioinnin oikaisua arvioijien päätökseen 14 vrk kuluessa (+ 7 vrk, jos päätös annettu tiedoksi kirjeellä, sähköpostilla tai vastaavalla ilman saantitodistusta) siitä ajankohdasta, jolloin hän on saanut tiedoksi arvioinnin tarkistamista koskevan päätöksen arvioinnin oikaisupyyntö lähetetään tutkinnosta tai tutkinnon osasta vastaavalle työelämätoimikunnalle.

Työelämätoimikunta pyytää arvioinnin oikaisupyynnöstä selvityksen arviointipäätöksen tekijältä.  Saatuaan arvioijien lausunnon, työelämätoimikunta tekee päätöksen asiassa.

Päätösvaihtoehdot:

a/ arviointipäätös on ollut ilmeisen virheellinen eli työelämätoimikunta edellyttää uuden arvioinnin ja perustellusta syystä edellyttää koulutuksen järjestäjää asettamaan uudet arvioijat

b/ arvioinnin oikaisupyyntö on aiheeton eli asia on loppuun käsitelty kummassakin vaihtoehdossa päätös on perusteltava. Päätös lähetetään tiedoksi koulutuksen järjestäjälle/tutkinnon yhteyshenkilölle.

Uusi arviointipäätös

Kohdan 10 vaihtoehdon 1 tilanteessa koulutuksen järjestäjä järjestää uuden arviointikeskustelun ja arvioijat tekevät uuden arviointipäätöksen siitä tutkinnon osasta tai osa-alueesta, josta opiskelija on vaatinut arvioinnin oikaisua. Ennen päätöksentekoa kuullaan opiskelijaa, mikä ei tarkoita osaamisen osoittamista uudelleen.

Uusi arviointipäätös on perusteltava ja se voi olla sama kuin alkuperäinen tai poiketa alkuperäisestä arviointipäätöksestä. Päätös laaditaan kirjallisena ja arvioijat varmentavat sen allekirjoituksella (paperilla tai sähköisesti) + päivämäärä.

Päätöksestä tiedottaminen

Arvioijien tekemä päätös lähetetään tiedoksi opiskelijalle ja työelämätoimikunnan sihteerille. Päätös on lopullinen.
Arvioinnin tarkastuspyyntö -lomake (pdf)

9. Todistukset tutkinnon suorittamisesta

9. Todistus tutkinnon suorittamisesta, tutkinnonosan suorittamisesta tai todistus opiskelijan osaamisesta

Opiskelijalle annetaan todistukset ja niiden liitteet osoitetusta osaamisesta opetushallituksen ammatillisen koulutuksen järjestäjälle antaman määräyksen mukaisesti.

Näitä todistuksia ovat

 • todistus tutkinnon suorittamisesta
 • todistus tutkinnon osan suorittamisesta
 • todistus opiskelijan osaamisesta (mukautetut)
 • todistus tutkintokoulutukseen osallistumisesta (ote opintosuoritusrekisteristä)

Todistus tutkinnon suorittamisesta annetaan opiskelijalle, kun hän on suorittanut hyväksytysti tutkinnon perusteiden mukaisesti kaikki tutkinnon muodostumiseksi vaadittavat tutkinnon osat.

9.1. Todistusten ja tarvittavien liitteiden antaminen

Todistus annetaan viimeisen tutkinnon osan näytön arviointipäätöksen jälkeinen arvioinnin tarkistamisaika huomioiden. Ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistukseen liitetään perustutkinnon perusteiden mukainen opintorekisteriote. Opiskelijan pyynnöstä opiskelijalle annetaan myös kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite.
Todistus tutkinnon osan suorittamisesta annetaan opiskelijalle tutkinnon osista silloin, kun hän on saavuttanut henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiset tavoitteet ja suorittanut niiden mukaisen tutkinnon osan tai tutkinnon osat. Todistus suoritetuista tutkinnon osista annetaan myös opiskelijan pyynnöstä tai jos hänet katsotaan eronneeksi kesken tutkinnon suorittamisen. Mikäli perustutkinnon osaamisen arviointia on mukautettu, opiskelija saa todistuksen osaamisestaan.
Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoissa noudatetaan voimassa olevia valtakunnallisia määräyksiä ja ohjeita. Todistukset päivätään todistuksen antopäivän mukaan.

10. Salassapito ja tietosuoja

Tiedot opiskelijarekisterin sisällöstä löytyvät Opiskelijahallintojärjestelmän tietosuojarekisteristä (pdf) >>

Arviointiin liittyvä tieto on luottamuksellista ja sitä saa käyttää ainoastaan ne henkilöt, joiden toimintaan arviointitieto liittyy (opiskelija itse ja hänen huoltajansa sekä kyseisestä arvioinnista vastaava opettaja, opiskelijapalveluiden henkilökunta, koulutusalajohtajat ja rehtori)

11. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman seuranta, arviointi ja parantaminen

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman kokonaisseurantaa, arviointia ja parantamista tehdään säännöllisesti osana Perho Liiketalousoppilaitoksen prosessien, pedagogisen toiminnan ja laatutyön kehittämistä kerran vuodessa. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman yleisen osan seurannasta, arvioinnista ja parantamisesta vastaa pedagoginen johto.

Tutkintokohtaisten osien ajantasaisuudesta ja kehittämisestä vastaavat tutkintokohtaiset tiimit, koulutusasiantuntijat sekä tutkintojen vastuuhenkilöt.

Palautetta osaamisen arvioinnista saadaan ARVO-palautteesta opintojen aloitus- ja päättövaiheessa. Tutkintokohtaisten arvioinnin toteuttamissuunnitelmien kehittämisessä hyödynnetään lisäksi tutkintokohtaisesti kerättävää muuta opiskelijapalautetta.