Työelämässä oppiminen

Osaamisen syventäminen työpaikalla

Työpaikoilla järjestettävää koulutusta voi järjestää oppilaitoksen ulkopuolisella työpaikalla. Osan opinnoista voi suorittaa myös työelämäjaksoilla ulkomailla.

Opintojen aikana hankittua ammatillista perusosaamista syvennetään joko yhdessä tai useammassa jaksossa työelämässä oppien, jona aikana myös tutustutaan ja verkostoidutaan työelämään. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sopimukseen liitetään opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Myös työelämäjaksoilla opiskelijan on mahdollisuus saada erityistä tukea. Tuki suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan, ohjaavan opettajan, työpaikkaohjaajan ja erityisopettajan kanssa.

Oppisopimus ja koulutussopimus

Opiskelija voi hankkia tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen tarvittavan osaamisen joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellen näitä joustavasti. Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen tekeminen edellyttää, että koulutustyöpaikalla on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet ja ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö.

Työpaikkaohjaajan vastuulla on ohjata opiskelijaa työpaikan toimintoihin ja ammatin hallintaan yrityksen toiminnan mukaan. Opettajien pedagogista osaamista käytetään puolestaan suunnitteluun, oppimisprosessin ohjaamiseen ja arviointiin liittyvissä kysymyksissä.