Lähiesimies

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiehen valmennusohjelma antaa hyvät perusvalmiudet palvelualan esimiestehtäviin.

Ohjelmassa keskitytään sisältöihin, jotka antavat opiskelijoille oivalluksia ja työkaluja sovellettavaksi esimiestyön arkeen. Valmennuksessa tuetaan lisäksi esimiehenä kasvamista ja oman esimiesidentiteetin rakentumista, harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja ihmisten kohtaamista ja rohkaistaan asiakaspalvelun, laadun ja tuottavuuden arviointiin ja aktiiviseen kehittämiseen.


 

Lähiesimies

.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Koulutuksen hinta on 150 eur.

Lue lisää oppisopimuksesta.

Kuka voi hakea

Vasta aloittanut esimies tai sellaiseksi siirtymässä oleva.

Opintoaika

Koulutusaika sovitaan yksilöllisesti.

Suunniteltu kesto on 9–12 kk, sis. 15 lähiopetuspäivää.

 

Hakeminen

Hakuaika 10.1.- 31.5.2024

Opintojen aloitus

Koulutus alkaa 25.4.2024.

Valinta

Koulutusasiantuntija ottaa yhteyttä.


ePerusteet:

Lähiesimiestyön ammattitutkinto >>


Kouluttajat

Katso lisätietoja kouluttajista tästä.


Koulutuksen sisältö

Lähiesimiehen valmennusohjelma muodostuu 15 lähipäivästä, soveltavista oppimistehtävistä ja lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittamisesta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla osaaminen näytöissä, aidoissa esimiestehtävissä omalla työpaikalla.

Avaa tarkempi sisältö painamalla ruksia:

Orientaatio, Minä esihenkilönä ja työnantajan edustajana, Laura Pettilä 25.-26.4.2024

Omaa esihenkilöroolia rakentaessa on tärkeää ymmärtää liiketoimintaympäristö ja sen merkitys, jotta voi johtaa itseään ja omaa tiimiään menestykkäästi kohti yrityksen visiota.

Päivien teemoja:

 • liiketoimintaympäristö haltuun
 • organisaatiosi kilpailuympäristö, perustehtävä ja menestystekijät
 • mitä johtaminen on nyt ja tulevaisuudessa

Esihenkilötyön peruspilarit, Laura Pettilä 28.-29.5.2024

Elinikäinen oppiminen ja itsensä kehittäminen luo vahvan pohjan muiden johtamiselle.

Päivien teemoja:

 • esihenkilörooliin kohdistuvat odotukset asioiden ja ihmisten johtamisessa
 • oman esihenkilöidentiteetin rakentaminen
 • itsensä johtaminen, omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen

Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, Laura Pettilä 3.-4.9.2024

Kyky kehittää toimintaa auttaa toimimaan yhä hektisemmässä toimintaympäristössä ja kovenemassa kilpailussa.

Päivän teemoja:

 • toiminnan suunnittelu
 • kehittymistarpeiden tunnistaminen
 • kehittämissuunnitelman laatiminen

Johtamisen juridiikka ja työoikeus, Teppo Laine 2.10.2024

Johtamisen juridiikka ja työoikeus

Yrityksen toimintaa työnantajana, henkilöstöjohtamista ja esihenkilötyötä ohjaavat lainsäädännön lisäksi monet viranomaisnormit sekä soveltuvat työehtosopimukset. Tavoitteena on tarjota sinulle vahva kokonaiskäsitys henkilöstöjohtamiseen ja esihenkilön toimintaan vaikuttavasta lainsäädäntöympäristöstä sekä TES- ja työsopimusoikeuden käytännön asioista. Pureudumme myös työnantajan sopimusoikeudellisiin velvoitteisiin ja keskeisiin esihenkilötyössä huomioitaviin juridisiin asioihin. Työntekijöiden tasapuolisen ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset, henkilötietojen suojaamisen liittyvät säännöt ja toimintatavat sekä työsuhteen päättämisvaiheen oikeudelliset kysymykset ovat lisäksi ohjelmassa.

Ensimmäisen koulutuspäivän aikana keskitymme:

 • työntekijöiden rekrytointiin vaikuttaviin pelisääntöihin ja hyviin käytänteisiin
 • työsopimuksen laatimisessa huomioitaviin juridisiin asioihin käytännönläheisesti
 • työsuhteen muutostilanteiden hallintaan
 • työsuhteen aikaisiin työnantaja- ja työntekijävelvoitteisiin.

Toisena koulutuspäivänä aikana syvennymme:

 • tasapuolisen ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksiin työnantajan ja esimiehen näkökulmasta
 • henkilötietojen suojaan liittyviin sääntöihin ja hyviin menettelytapoihin
 • case-pohjaisesti ongelmatilanteisiin ja niiden ratkomiseen esihenkilötyössä
 • työsuhteen päättämisen kysymyksiin ja menettelytapoihin (henkilökohtaiset päättämisperusteet).

Tavoitteena on, että koulutuspäivien jälkeen:

 • hallitset rekrytointitilanteiden oikeudelliset reunaehdot ja hyvät menettelytavat
 • saat käytännön työkalupakin sopimusten tekemiseen ja muutostilanteisiin erityisesti henkilöstöasioissa
 • hahmotat hyvin juridisen kokonaiskuvan työnantajan ja esihenkilöiden toiminnalle sekä osaat reagoida ongelmatilanteisiin
 • tunnistat oikeat menettelytavat henkilötietojen käsittelyn sekä henkilöstön yhdenvertaisuuskysymysten osalta
 • omaat perusvalmiudet toimia oikein ja tarvittaessa hakea apua työsuhteiden päättämistilanteissa.

Pätevä perehdyttäjä & osaava ohjaaja, Laura Pettilä 6.11.2024

Muuttuvassa maailmassa on tärkeä ymmärtää positiivisen työnantajamielikuvan merkitys ja liian suuren vaihtuvuuden haittapuolet.

Päivän teemoja:

 • positiivisen rekrytointikokemuksen, perehdyttämisen ja pitovoiman merkitys
 • perehdyttämisen suunnittele, toteutus ja arviointi
 • ohjauksen ja palautteen merkitys

Työryhmän johtaminen ja valmentava johtaminen, Laura Pettilä 14.-15.1.2025

Ihmisten moninaisuuden tunnistaminen ja hyödyntäminen lisää työhyvinvointia. Valmentava johtaminen puolestaan lisää henkilöstön pitovoimaa ja tukee esihenkilöä moninaisuuden johtamisessa.

Päivien teemoja:

 • moninaisuuden johtamisen hyödyt
 • työyhteisön jäsenten kehittämisen keinot
 • valmentava johtaminen

Asiakaskokemuksen kehittäminen & palvelumuotoilu, Sanna Helttunen 12.2.2025

Päivän aikana käymme läpi, miksi asiakaskokemuksen johtaminen on juuri sitä johtamisen kovinta ydintä, miksi jokaisen yrityksen tulee panostaa asiakaskokemukseen ja perehdymme menetelmänä palvelumuotoiluun ja siihen, kuinka palveluita ja kokemuksia muotoilemalla voi saavuttaa aitoa kilpailuetua.

Markkinaevoluutio ajaa kohti asiakaskokemuksia ja tänä päivänä menestyäkseen yritysten on oltava aidosti asiakaslähtöisiä. Asiakaskokemus on puolestaan keino konkretisoida asiakaslähtöisyyttä. Kun toimintaa tai palveluita halutaan lähteä kehittämään ihmislähtöisesti, on palvelumuotoilu keino toteuttaa sitä.

Tämän päivän aikana tulet oppimaan

 • Mitä asiakaskokemuksella tarkoitetaan ja miksi yritysten tulee siihen panostaa?
 • Miten asiakaskokemusta johdetaan ja kehitetään?
 • Mitä on palvelumuotoilu ja miten sitä voidaan hyödyntää kehittämistyössä?
 • Miten henkilöstökokemus ja asiakaskokemus liittyvät toisiinsa ja miten ne vaikuttavat yrityksen kasvuun ja kannattavuuteen?

Koulutuspäivän ohjelma

Klo 9.00 Tervetuloa! ASIAKASKOKEMUS

 • Mitä sillä tarkoitetaan ja miksi siihen panostaminen on tärkeää juuri nyt?
 • Tuotantolähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen
 • Asiakaslähtöisyys ja asiakasymmärrys

Klo 10.30 Tauko

Klo 10.45 ASIAKASKOKEMUKSEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

 • Asiakaskokemuksen muodostuminen
 • Asiakaskokemuksen strategia

Klo 12.00 LOUNASTAUKO

Klo 13.00 JOHDATUS MUOTOILUAJATTELUUN

 • Muotoiluajattelu
 • Palvelumuotoilu
 • Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät

Klo 14.30 Tauko

Klo 14.45 KOHTI KANNATTAVAA KASVUA

 • Miten henkilöstökokemus vaikuttaa aikakaskokemukseen?
 • Miten luoda aitoa kilpailuetua panostamalla henkilöstökokemukseen?

Klo 16.00 Koulutuspäivä päättyy

Vuorovaikutusosaaminen - Esihenkilö vuorovaikutuksessa, Olli Vainio 18.-19.3.2025

Ihmisten laadukas johtaminen on kohtaamista. Sitoutuminen työhön rakentuu monesta erilaisesta osakokonaisuudesta, joista yksi merkittävimmistä on vuorovaikutussuhde oman lähijohtajan kanssa. Koulutuspäivässä otetaan ensin laaja kuva modernin työelämän viestintään ja johtamisen viestintähaasteisiin, minkä jälkeen käydään läpi tarkemmin erilaisia mahdollisuuksia kehittää omaa johtamisviestintää ja -vuorovaikutusta ja lopuksi tutustutaan erityisesti työhön sitoutumisen malliin ja keinoihin työntekijöiden sitoutumisen vahvistamiseksi. Sitoutunut työntekijä antaa itsestään hiukan enemmän kuin pyydetään ja tällä on vaikutusta myös asiakasrajapinnassa.

Kaipuu ja tarve inhimilliselle kohtaamiselle on kaikilla olemassa. Työelämässä tämä tarve tuntuu olevan kasvamaan päin. Viimeistään nyt kannattaa olla äärimmäisen kiinnostunut siitä, miten omassa johtamiskäyttäytymisessä toteutuu hyvä vuorovaikutus johdettavien kanssa.

 • Opit koulutuspäivässä omasta johtamiskäyttäytymisestäsi yllättäviä asioita
 • Oivallat ja ymmärrät koulutuspäivässä viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana laadukasta johtamistyötä
 • Saat työhösi konkreettisia malleja laadukkaiden vuorovaikutussuhteiden kehittämiseen.

Saat johtamiseen konkreettisia oppeja työntekijöiden sitoutumisen vahvistamiseksi.

Tuloksellinen lähiesihenkilötyö, Kouluttaja varmistuu myöhemmin, 24.4.2024

Tuloksellista lähiesimiestyötä lähestyt oman organisaatiosi tai johtamasi liiketoiminnan kautta.  Sinulla ehkä on jo raportointivastuullasi jokin liiketoiminnan yksikkö tai sellainen voi olla tulossa. Tarvitset johtamisen avuksi vahvaa hallintaa mm. katteesta ja hinnoittelusta.

Jos numerot eivät vielä ole olleet sinun intohimosi, niin voivatko ne olla? Kaikki eivät puhu tasetta työksesi, mutta hyvässä ryhmässä pääset sparrailemaan niin tuloslaskelman kuin taseen lukujen ymmärtämistä.

Nykytilan kartoittaminen antaa avaimet myös tulevaisuuden suunnitteluun. Ota tarkasteltavaksesi oman yksikkösi oikeita tai kuvitteellisia lukuja: tuotteiden tai palvelujen muodossa, jotta pääset pohtimaan nykyisiä hinnoitteluratkaisuja. Ovatko ne perusteltuja vai voisiko niitä vielä parantaa?

Opiskelijan tarina:

Opiskelijan kokemus Lähiesimies -koulutuksesta

Perho Liiketalousopiston lähiesimieskoulutuksesta 8/2021 valmistunut apulaisravintolapäällikkö Henna Huhtala-Heikkilä piti koulutuksen tärkeinä oppeina muun muassa

 • kokemusten reflektointia: mitä opin? Mitä tunnen?
 • Tekemistä ja kokemista
 • Uusien oivallusten käsitteellistämistä ja oman teorian parantamista
 • Uuden teorian testaamista ja palautteen etsimistä.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto – lisätiedot

Emilia Sorsa, koulutusasiantuntija
040 774 7530
emilia.sorsa (at) perho.fi