Kestävän kehityksen opas

Tietoa kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen toi­min­nasta ja toteutuksesta

Täs­sä kestävän kehityksen op­paas­sa esit­te­lem­me muun muassa kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen tavoitteita ja niiden toteutumista Per­ho Lii­ke­ta­lous­o­pis­tossa, joka on kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos. Ta­voit­tee­na on tu­kea hen­ki­lös­tön ja opis­ke­li­joi­den kas­vua kes­tä­vään elä­män­ta­paan.

Kestävä kehitys sisältyy kou­lu­tuk­sem­me osaa­mis­ta­voit­tei­siin ja on osa työ­e­lä­män ke­hi­tys ja in­no­vaa­ti­o­toi­min­taam­me. Opis­ke­li­joi­ta oh­ja­taan kan­ta­maan vas­tuu­ta ym­pä­ris­tös­tään ja ym­mär­tä­mään luon­non ja kult­tuu­rien moni­muo­toi­suut­ta.

”Tavoitteenamme on kasvattaa opiskelijoistamme ympäristötietoisia ja kestävään elämäntapaan sitoutuneita kestävän kehityksen lähettiläitä, jotka haastavat myös tulevaisuuden työpaikkansa tekemään vastuullisia valintoja.

Edellytämme myös jokaiselta työntekijältämme ja yhteistyökumppaniltamme vastuullisuutta, jota opetamme ja peräänkuulutamme opiskelijoiltamme.

rehtori Juha Ojajärvi, Perho Liiketalousopisto


Sivujen otsikon vihreästä ”talokuvasta” pääset palaamaan oppaan etusivulle!


Oppaan osiot (1–5)


1. Kestävä kehitys Perho Liiketalousopistossa

Edelläkävijä. Palveleva. Innostava. Vastuullinen.

Perho Liiketalousopistossa opiskelee, työskentelee ja ruokailee päivittäin satoja ihmisiä, joten ympäristövaikutukset ovat suuria. Siksi haluamme toimia päivä päivältä vastuullisemmin ja kestävämmin.

Toiminta- ja kulutustapojen muutos kestävämmiksi ei tarkoita paluuta aikaan ennen sähkölampun keksimistä. Päinvastoin se voi olla muutos kohti uudenlaisen hyvinvoinnin löytämistä ja elämän laadun parantamista!


2. Vastuulliset koulutusalat

Tule siksi, mikä haluat olla.

Perho Liiketalousopiston tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita ammattilaisia, jotka kehittävät tietojaan ja taitojaan myös valmistumisensa jälkeen.

Perho Liiketalousopistosta valmistuneet ammattilaiset toimivat myös kestävän kehityksen lähettiläinä, pitävät erinomaista huolta työkyvystään ja osaavat työskennellä alati kansainvälistyvässä maailmassa.


3. Monipuoliset ja vastuulliset oppimisympäristöt

Luomme menestyksen mahdollisuuksia.

Edel­lä­kä­vi­jä­nä Perho Liiketalousopistossa ra­kennetaan uu­den­lai­sia op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jä ja op­pi­mi­sen mal­le­ja, joiden avulla opiskelijat oppivat huomioimaan kestävän kehityksen omissa elämäntavoissaan ja työelämässä.

Perholaisia voi löytää opiskelemasta niin omalta pellolta, Ravintola Perhosta, verkkokampukselta kuin vastuullisista yrityksistäkin.


4. Sinäkin voit toimia vastuullisesti

Valintojen vapaus alkaa koulutuksesta.

Jokaisella meistä on mahdollisuus vaikuttaa maapallomme hyvinvointiin. Kaikkien on toimittava. Tarjolla on meidän ja tulevien sukupolvien tulevaisuus sillä ehdolla, että luovumme luonnonvaroja kuluttavasta elämäntavasta.


5. Lisätietoja

Matka jatkuu!


“The best way to predict future is to create it.”

”Paras tapa ennustaa tulevaisuutta on luoda tulevaisuutta.”

-Peter Drucker