Tietoa meistä

Perho Liiketalousopisto – vastuullinen ykkösvalinta

Perho Liiketalousopisto on opetus- ja kulttuuriministeriön laatupalkitsema >> yksityinen ammatillinen oppilaitos.

Perustehtävämme on kouluttaa ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan alojen ammattitaitoisia ja ennakkoluulottomia osaajia ja varmistamme heidän työllistymisensä ja urakehityksensä. Lisäksi tuemme urheilevien Urhea-linjojemme opiskelijoiden kaksoisuran yksilöllistä rakentamista.

Tulevaisuuden huippu-osaajilta vaaditaan kuitenkin enemmän. Alaan katsomatta ympäristötietoisuus ja kestävään elämäntapaan sitoutuneisuus ovat osa uutta ja uudistunutta ammattitaitoa. Pitää myös osata ja uskaltaa haastaa työelämä tekemään vastuullisia valintoja: Perho Liiketalousopistosta valmistuneet ovat työelämän kestävän kehityksen lähettiläinä.

Työmme tueksi meillä on muun muassa

 • opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä urheilijoiden ammatillisen koulutuksen erityistehtävä ja valtakunnallisen urheiluoppilaitoksen status.
 • OKKA-säätiön Kestävän kehityksen ammatillinen oppilaitos -sertifikaatti
 • EFQM -laatusertifikaatti
 • opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen kunniamaininta 2020 ja laatupalkinto 2022
 • Erasmus+ -akkreditointi vuosille 2021–2027.

Avaintiedot

Perho Liiketalousopisto, organisaatio

 • Perho Liiketalousopisto on helsinkiläinen yksityinen ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan alojen ammatillinen oppilaitos sekä valtakunnallinen urheiluoppilaitos ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhean aktiivinen jäsen.
 • Toiminta alkoi vuoden 2017 alussa Helmi Liiketalousopiston. Ravintolakoulu Perhon ja aikuiskouluttaja Haaga Perhon yhdistymisellä.
 • Läsnäolevana noin 1.600 (2022) ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan alojen sekä urheilijan ammatillisen koulutuksen opiskelijaa.
 • Henkilökuntaa noin 170.
 • Vuoden 2022 aikana perus-, ammatti- ja erkoisammattitutkinnoistamme valmistui yhteensä 612 uutta osaajaa.
 • Omistajia Haaga Instituutti -säätiö (50 %) ja Helmi Liiketalousopisto Oy (50 %).
 • Liikevaihto 15,5 Meur (2022).

Kestävä  ja vastuullinen

Kestävä kehitys sisältyy kou­lu­tuksemme osaa­mis­ta­voit­tei­siin ja on osa työ­e­lä­män ke­hi­tys- ja in­no­vaa­ti­o­toi­min­taamme.

Kestävän kehityksen mukanaolo perholaisessa arjessa tukee hen­ki­lös­tön ja opis­ke­li­joi­den kas­vua kes­tä­vään elä­män­ta­paan. Opis­ke­li­joi­ta oh­ja­taan kan­ta­maan vas­tuu­ta ym­pä­ris­tös­tään ja ym­mär­tä­mään luon­non ja kult­tuu­rien moni­muo­toi­suut­ta.

Perho Liiketalousopisto ja Agenda 2030:

Kes­tä­vä ke­hi­tys on kaik­kien perholaisten yh­tei­nen asia. Ke­hi­täm­me jatkuvasti op­pi­mis­ym­pä­ris­töjäm­me kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen kas­va­tuk­sen ta­voit­tei­ta tu­ke­vak­si.

Myös monikulttuurisuus ja kansainvälisyys – vieraat kielet ja kulttuurit, kansainvälisyys työelämässä oppimisen jaksot, monialaiset hankkeet ja projektit sekä opintomatkat – kuuluvat luontevasti opetussuunnitelmiimme ja sitä myöten kaikkien perholaisten arkeen.

Vastuullinen toimintamme Perho Liiketalousopistossa voidaan jakaa neljälle osa-alueelle:

 1. kestävän koulutukseen, joka pohjautuu kestävän koulutuksen strategiaamme
 2. ympäristön kunnioittamiseen kaikessa toiminnassa
 3. opiskelijoista ja henkilökunnasta hyvinvoivaan perholaiseen yhteisöön
 4. tasapainoiseen talouteen, joka pohjautuu pitkäjänteisiin suunnitelmiin ja järkevään taloudenpitoon.

Perho Liiketalousopisto on laatinut viimeksi vuonna 2021 aikana laajan vastuullisuusraportin (GRI) toiminnastaan 2019–21. Vastuullisuusraportointia tehdään, jotta pystymme kehittämään organisaatiomme toimintaa siten, että se vastaa kestävän tulevaisuuden ja Agenda 2030 vaatimuksiin.

Vastuullisuusraporttia hyödynnetään muun muassa opetuksen ja toimintatapojen kehittämistyössä sekä tulevassa kestävän kehityksen itsearvioinnissa ja sertifioinnissa.


Tietoa meistä – lisätiedot

Juha Ojajärvi, rehtori, toimitusjohtaja
0400 939 269
juha.ojajarvi (at) perho.fi