Opiskelijan ohjaus ja hyvinvointi

Täydellä teholla kohti omaa unelmaa

Ammatillinen oppiminen ei ole – niinkuin ei mikään oppiminen – kiinni yhteisestä ajasta, paikasta tai tavasta. Oppiminen on viimekädessä yksilöllinen prosessi, meidän jokaisen oma homma.

Oppilaitoksen tehtävänä ei ole vain opettaa, vaan tehdä oppimisesta tavoitteellista ja innostavaa kullekin opiskelijalle. Tässä tehtävässä opinto- ja uraohjaus tulee mukaan kuvaan.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus tukee opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja kattaen opiskelijan ohjauksen opinnoissa, opiskelukyvyn vahvistamisen ja osaamisen kehittämisen. Opinto-ohjaaja auttaa sinua, kun tarvitset tietoa ja opastusta opintoihin liittyvissä asioissa kuten

  • opiskelijaksi hakeminen ja opintojen aloittaminen
  • opinnoissa edistymisessä
  • jatko-opinnoista ja työllistymisestä
  • neuvoja ja ohjausta, jos harkitset koulutusalan vaihtoa

Erityisopetus

Opintojen alkaessa erityisopettaja selvittää opiskelijan mahdollisen tuen tarpeen tulohaastattelujen, aiempien opintotodistusten, lausuntojen ja opintojen alussa tehtävien alkutestien avulla.

Erityistä tukea ja lisäohjausta on mahdollista saada kaikissa yhteisten tutkinnon osien (YTO) opinnoissa ja ammatillisissa opinnoissa. Myös työelämässä oppiminen voidaan suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan tuen tarpeiden mukaan.


Uraohjaus

Jokaisella opiskelijalla on opin­to­jen en­sim­mäi­ses­tä päi­väs­tä läh­tien oma uraohjaajansa, joka kan­nus­taa ja tukee op­pi­mi­seen, opis­ke­luun, hy­vin­voin­tiin ja am­mat­ti-iden­ti­tee­tin omak­su­mi­seen. Uraohjaaja oh­jaa työ­e­lä­mään liit­ty­viin osa-alu­ei­siin ja auttaa opiskelijaa ra­ken­tamaan uraansa sys­te­maat­ti­ses­ti koh­ti omaa unel­maa.

Uraohjaaja tukee ja edistää myös opiskelijaryhmän ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä sekä hyvää ilmapiiriä ja hyvinvointia.


Opiskelijahuolto

Yhteisöllisenä että yksilöllisenä toteutettava opiskelijahuolto tukee opiskelijan oppimista, edistää opintojen etenemistä sekä ennaltaehkäisee opintojen keskeyttämistä ja opiskelijan syrjäytymistä. Opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialalainen yhteisöllinen hyvinvointiryhmä YHR.


Hyvinvointi ja pedagogiikka -ryhmä

Moniammatillinen Hyvinvointi ja pedagogiikka -ryhmä HYPE edistää opiskelijan opetussuunnitelman mukaista oppimista ja hyvinvointia. Ryhmässä kartoitetaan opiskelijan pedagogisen tuen tarvetta ja seurataan poissaoloja yksilö- ja ryhmätasolla sekä päätetään tarvittavista toimenpiteistä.


Uravalmennus

Opiskelijallamme on opintojen aikana ja vielä kaksi vuotta valmistumisensa jälkeen käytettävissään uravalmennusta työllistymisen varmistamispalvelunamme >>

Työllistymisen varmistajamme auttavat työnhakutaitojen kehittämisessä sekä työnhaussa oli sitten kyseessä paikka työelämäjaksolle, kesätyö tai työpaikka valmistumisen jälkeen. Voit hyödyntää palvelua yksilöohjauksena tai pienryhmissä, esimerkiksi osallistumalla jokaviikkoisiin työnhakupajoihin.