Käynnissä olevat hankkeet

Olemme Erasmus+ -akkreditoitu oppilaitos

Perho Liiketalousopistossa kehittäminen on organisoitu muun muassa hankkeiksi, joista useimpia toteutetaan verkostoissa yritysten ja toisten oppilaitosten kanssa. Osa hankkeista on sisäisiä. Erasmus+ -akkreditointi takaa vuosittaisen hankerahoituksen ohjelmakaudella 2021–2027.

Perho Liiketalousopisto, hankkeet

Käynnissä olevat kotimaiset ja kansainväliset hankkeet:

Tuki, ohjaus ja innostavat oppimisympäristöt

Tuki, ohjaus ja innostavat oppimisympäristöt Perho Liiketalousopistossa

Perho Liiketalousopiston sisäinen hanke

Kausi: 8.12.2023–30.6.2025
Rahoittaja: OPH

Hankkeen tavoitteena on

 • kehittää malli työelämässä tapahtuvan oppimisen ohjaukselle ja tuelle Malli tukee opiskelijoiden vahvuuksia ja tarjoaa yksilöllistä ja yhdenvertaista tukea. Malli kattaa myös erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, tarjoten heille tehostettua tukea työnhaussa kuin myös työelämäjakson aikana. Tarkoituksena on varmistaa saumaton osaamisen hankinta työelämässä yhteistyössä elinkeinoelämän ja oppilaitoksen kanssa.
 • vahvistaa opiskelijoiden motivaatiota ja tulevaisuustaitoja ja varmistaa sujuva siirtyminen työelämään. Tulemme myös vahvistamaan opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukemiseksi. Oppilaitoksen omat oppimisympäristöt, tukimallit ja niiden tarve kuvataan hankkeen aikana kehitettävässä Opiskelijan urapolun alku oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä- mallissa. Hankkeen aikana tullaan myös luomaan oppilaitoksen kaikkia koulutusaloja koskevat yhtenäiset jatko-opinto-ohjauksen käytänteet.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen

Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen

Perho Liiketalousopiston sisäinen hanke 2024–2025

Kausi: 1.2.2024-31.7.2025
Rahoittaja: OKM

Hankkeessa edelleen kehitetään nykyisellä hankekaudella aikaan saatuja toimintamalleja. Jatkamme ja laajennamme tähän mennessä kehitettyjä yhteisöllisen opiskeluhuollon toimenpiteitä ja menetelmiä. Hankkeessa keskitytään edelleen mm. opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja resilienssin vahvistamiseen ja edistämiseen.

Hankkeen odotetut tulokset
Opiskelijoiden osallisuutta, vuorovaikutusta ja hyvinvointia edistävä toimintakulttuuri on vahvistunut. Päivittäinen kontakti opiskelijoiden kanssa on lisääntynyt, ja siitä on tullut opiskelijoiden parissa odotettua ja luontevaa. ”Rinnalla kulkevan” aikuisen läsnäolo opiskelijoiden arjessa on tuonut turvallisuutta, oppilaitokseen kiinnittyminen ja yhteisöllisyys sekä kouluviihtyvyys ovat lisääntyneet. Yhteisövalmentajan kanssa kohtaamiset ovat vapaamuotoisia, opiskelijalla ei tarvitse olla käsillään erityistä ongelmaa, jonka kanssa tulla juttusille ja mukaan toimintaan. Opiskelijat hakeutuvan esim. oppituntien välisten taukojen aikana yhteisövalmentajan järjestämän toiminnan pariin. Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaa ja menetelmiä on edelleen kehitetty ja hankkeen kautta hyväksi havaitut toimintamallit on otettu pysyvään käyttöön. Opiskelijoiden psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi on lisääntynyt.

Strapetsi

Strapetsi – strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Johtamisen kehittäminen

Strapetsi – strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminenKausi: 2023–2024
Rahoittaja: OKM
Koordinaattori: Turun kaupunki
Partnerit: Hankeverkosto koostuu laajasta ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkostosta (81 ammatillisen koulutuksen järjestäjää).

Hankkeessa laaditaan strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli verkostokehittämistä ja yhteisoppimista hyödyntäen.

Hankkeen työpaketit: Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen, laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen, osaamisen ja henkilöstön johtaminen, tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen

Perho Liiketalousopisto  toimii Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen -työpaketin koordinoijana yhdessä Suomen ympäristöopisto Sykli Oy:n kanssa.

Digikyvykkyyden vahvistaminen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden vahvistaminen

Kausi: 2023–2024
Rahoittaja: OKM
Koordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Partnerit: Hankeverkosto koostuu laajasta ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkostosta.

Hankkeen tehtävänä on jalkauttaa ja vakiinnuttaa vuonna 2022 ja 2023 rahoitettujen oppimisanalytiikka, kokonaisarkkitehtuuri, digitaalisen osaamisen ja tieto-osaamisen -hankkeissa tuotettuja toimintamalleja valtakunnallisesti. Lisäksi varmistetaan edellä mainituissa hankkeissa tuotettujen materiaalien ylläpitäminen ja päivittäminen, sekä toiminnan edellyttämän verkoston syntyminen ja jatkuvuus.

Vierko – vieraskielisen opetuksen kehittäminen

Vierko – Vieraskielisen opetuksen kehittäminen

Vierko – Vieraskielisen opetuksen kehittäminenKausi: 2023–2024
Rahoittaja: OKM
Koordinaattori: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
Partnerit: Hankeverkosto koostuu laajasta ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkostosta (62 ammatillisen koulutuksen järjestäjää).

Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen, monipuolisten oppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi parannetaan kotimaisten kieltenopetuksen tarjontaa ja laatua ja kootaan/tuotetaan selkokielistä materiaalia.

Hankkeessa kehitetään myös vieraskielistenopiskelijoiden osaamisen tunnistamisen menetelmiä sekä työpaikkaohjaajien kielitietoisuutta ja monikulttuurisuusosaamista.c

Ankkuri25

Ankkuri25 – yhdessä kohti turvallisempaa tulevaisuutta

Ankkuri25 – yhdessä kohti turvallisempaa tulevaisuutta -hankkeen logo, nuorten jengiytyminen ja katurikollisuus Kausi: 9.6.2023–31.7.2025
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Osatoteuttaja: Ammattiopisto Spesia

Ankkuri25 -hankkeessa kootaan yhteen alueen ankkuriviranomaiset ja toisen asteen oppilaitokset, vahvistaen ja kehittäen näiden toimijoiden välistä yhteistyötä.

Hankkeessa tullaan perustamaan edellä mainituista toimijoista koostuva yhteistyöelin tai -elimet. Yhteistyöelin tulee mm. yhdessä ratkaisemaan oppilaitosten päivittäisessä toiminnassa vastaan tulevia haasteita kuten esim. jengiytyminen, häiriökäyttäytyminen, häirintä, väkivallan uhka, väkivaltatilanteet ja kiusaaminen.

Hankkeen aikana pilotoidaan kehitettävän ankkuritoiminnan kehityskohteita mm. lisäämällä ja vahvistamalla yhteisöllisyyttä edistäviä aktiviteetteja sekä niiden hallintaan tarvittavia prosesseja.

Ankkuri25 -hanke vahvistaa ankkuritoiminnan periaatteiden käyttöönottamista sekä yhteistyön aloittamista oppilaitosten toimialueilla (Pääkaupunkiseutu, Länsi-Suomi, Keski-Uusimaa, Keski-Suomi ja Itä-Suomi). Syntyneet toimintamallit tukevat muita koulutuksenjärjestäviä toiminnan aloittamisessa sekä ylläpitämisessä.

OPH: Nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäiseminen sekä hyvinvointi- ja turvallisuusosaamisen vahvistaminen toisen asteen oppilaitoksissa >>

Hytti23

Hytti23 – Hyvinvointi, turvallisuus ja tuki oppilaitoksessa​​​​​​​

Hytti23 – Hyvinvointi, turvallisuus ja tuki oppilaitoksessa​​​​​​​Kausi: 9.6.2023–31.7.2025
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Savon Koulutuskuntayhtymä
Osatoteuttajat: Perho Liiketalousopisto Oy, Helsinki Business College Oy, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä

Hytti23 on kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää oppilaitoksen hyvinvointia ja turvallisuutta sekä kehittää kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ennaltaehkäisevää toimintakulttuuria.

Hankkeessa kootaan yhteen monipuolisesti hyvinvointia edistäviä toimintamalleja, joissa erityisesti huomioidaan tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja turvallisuus oppilaitoksessa.

Opiskelijat saavat reaaliaikaisen ilmoituskanavan kiusaamis- ja häirintätilanteista ilmoittamiseen. Hankkeessa panostetaan myös henkilöstön turvallisuusosaamisen kehittämiseen. Toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi koulutukset, opiskelijoiden tukipalveluiden kehittäminen ja opiskelijoiden osallisuuden lisääminen.

Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta osaksi oppilaitoksen perustoimintaa ja levittää tuloksia ja tuotoksia laajemmalle yleisölle.

OPH: Nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäiseminen sekä hyvinvointi- ja turvallisuusosaamisen vahvistaminen toisen asteen oppilaitoksissa >>

Yhdessä!

Yhdessä! -hanke

Kausi: 1.1.2023 – 30.4.2025
Rahoittaja: OPH >>, Opetushallitusroopan aluekehitysrahasta, Uudenmaanliitto
Koordinaattori: Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä LHKK
Partnerit: Perho Liiketalousopisto Oy, Hyria koulutus Oy, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Perho Liiketalousopiston osahankeen tavoitteina on

1. opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan vahvistuminen:

 • tutor- ja opiskelijakuntatyön vahvistaminen
 • kouluyhteisöön sitoutumisen ja kiinnittymisen lisääminen
 • lisätä oppilaitoksen opiskelijakunnan ja opiskelijajärjestöjen välistä yhteistyötä ja muita verkostoja
 • oppia hankeverkoston muilta oppilaitoksilta opiskelijoiden osallistumisen hyviä käytänteitä

2. hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisääminen:

 • kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa vähentävän työn lisääminen ja siinä OPH:n tulevan verkkomateriaalin hyödyntäminen ja kokeileminen käytännössä
 • välittämisen kulttuurin lisääminen
 • opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuuden lisääminen
 • tulevaisuustaitojen, toimijuuden ja minäpystyvyyden vahvistuminen
 • henkilöstön osaamisen lisääminen esim. yhteisöllisyyden ja mielen hyvinvoinnin merkityksestä oppimiseen ja motivaatioon.

Osahankkeen tulokset:

 • hyvinvointia lisäävän pedagogiikan osaamisen vahvistamiseen liittyvään valmennus toteutettu ja jaettu verkoston ja OPH:n määrittelemällä tavalla
 • opiskelijoiden kanssa yhdessä järjestettyjä tapahtumia/tilaisuuksia/teemaviikkoja kohderyhmänä muut opiskelijat
 • systemaattinen opiskelijakunta- ja tutortoiminta, joka sisältää toiminnan vastuut, vuotuiset tapahtumat ja seurannan menettelyt
 • malli, jolla kuvataan kuinka opiskelijat osallistuvat organisaation toimintaan erityisesti kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi
 • yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon selvittämisen ja seurannan ajantasaiset työkalut (verkoston yhteinen kysely)
 • yhdenvertaisuusteeman näkyminen kampuksilla esim. seinämaalauksissa, työmateriaaleissa ja opiskelijaravintoloissa.

Urban & Local

Urban & Local – tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi

Kausi: 1.1.2023–31.12.2025
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasta, Uudenmaanliitto
Koordinaattori: Forum Virium Helsinki
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki

Hankkeessa luodaan pääkaupunkiseudulle toimijaverkosto, joka edistää lähiruoka- ja ravintola-alan tutkimusta ja liiketoimintaa. Kokeilualustoja, tuotteita ja palveluita kehitetään yhdessä yritysten, lähiruokatoimijoiden, kaupunkien ja tutkimuslaitosten kanssa.

Urban&Local – Tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi -hankkeen visiona on syötävä kaupunki, joka tukee luonnon monimuotoisuutta, ja jossa kestävä ruoantuotanto on näkyvä osa viihtyisää kaupunkitilaa.

Ruoan vastuullisuus ja saatavuus ovat nousseet tärkeiksi teemoiksi yhteiskunnallisten kriisien keskellä. Hanke tuo lähiruokaa lähemmäksi kaupunkilaisia, tukien alueellista ja kestävää ruokajärjestelmää.

Hankkeen tavoitteet
Urban&Local -hankkeen tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudun lähiruoka- ja ravintola-alan liiketoimintaa edistävä toimijaverkosto, jolla mahdollistetaan eri toimijoiden välinen jatkuva yhteistyö, tiedonvaihto ja tutkimustiedon hyödyntäminen yritysten liiketoiminnassa. Lähiruoan toimijaverkostoa rakennetaan yhdessä kaupunkien, yritysten sekä tutkimus-, kehitys-, ja innovaatio-organisaatioiden kanssa.

Hankkeessa edistetään kestävää ja eläväistä ruokakulttuuria kaupungeissa sekä vahvistetaan yritysten kasvua ja kilpailukykyä innovatiivisin ratkaisuin.

Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään uusia ravintola- ja lähiruoka-alan liiketoiminta-avauksia. Ratkaisut tukevat tuotantoa, markkinointia ja jakelua ja hyödyntävät digitaalisuutta ja uusia teknologioita. Hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkien toimimista testialustana uusille kokeiluille.

Seuraa hanketta somessa:
Twitter >>
Linkedin >>

AgriCulinary

AgriCulinary – OPH/Erasmus+ Joint Project

Creating a new innovative & multidisciplinary future-oriented AgriCulinary Training Unit for culinary & horticultural field towards more sustainable planetary food system.

Period: 1.9.2022–31.1.2025 incl. pilot training 8/2023–8/2024
Contributor: Finnish National Agency for Education (OPH) and Erasmus+
Coordinator: Perho Culinary, Tourism & Business College (PCTBC, Finland)
Partners: Mosjøen videregående skole (MVGS, Norway) and Zealand Business College (ZBC, Denmark)
Hankkeen verkkosivu: agriculinary.eu >>

Work stages and their leaders:

 • Project Management (PCTBC + monitoring the quality of the project by MVGS)
 • Educational beachmarking & visits (MVGS)
 • Development of curriculum & teacher training (ZBC)
 • AgriCulinary pilot training program unit (PCTBC)
 • Impact and dissemination (PCTBC + MVGS)

Main objectives:

 • A comprehensive understanding of best sustainable practices within culinary and agriculture curriculum to be combiled into a summary report that is used in the development of AgriCulinary training curriculum and supplemental materials.
 • Development of a multidisciplinary Agriculinary training curriculum & materials & to educate teachers for new innovative training unit.
 • Develop and create online publication of the AgriCulinary training and to organize open webinars.

Implementation:

 • Implementing training & piloting AgriCulinary training program collaboratively at three participating colleges offering local contact lessons, collaborative online lessons, webinars & on-site workshops (sharing & learning local practices).
 • Updating AgriCulinary training curriculum, develop training videos & supplemental materials during piloting of training.
 • Developing a summary of best educational practices and produce final version of AgriCulinary training unit to be shared publicly online.

Results:

 • Training of teachers, completion of all training materials and disseminate project findings and information via online platforms including; webinars, video and printed content, educational curriculum and training materials for AgriCulinary classes and practical activities.
 • Develop and create of www-pages, completion of video summary of the whole project, organize dissemination workshop and final report of the project.

Pro sustainable food and planet 💚


Päättyneitä Erasmus+ -kv-hankkeita, joissa Perho Liiketalousopisto on toiminut koordinaattorina: