Käynnissä olevat hankkeet

Olemme Erasmus+ -akkreditoitu oppilaitos

Perho Liiketalousopistossa kehittäminen on organisoitu muun muassa hankkeiksi, joista useimpia toteutetaan verkostoissa yritysten ja toisten oppilaitosten kanssa. Osa hankkeista on sisäisiä. Erasmus+ -akkreditointi takaa vuosittaisen hankerahoituksen ohjelmakaudella 2021–2027.

Käynnissä olevat kotimaiset ja kansainväliset hankkeet:

Strapetsi

Strapetsi – strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Johtamisen kehittäminen

Kausi: 2023–2024
Rahoittaja: OKM
Koordinaattori: Turun kaupunki
Partnerit: Hankeverkosto koostuu laajasta ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkostosta (81 ammatillisen koulutuksen järjestäjää).

Hankkeessa laaditaan strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli verkostokehittämistä ja yhteisoppimista hyödyntäen.

Hankkeen työpaketit: Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen, laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen, osaamisen ja henkilöstön johtaminen, tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen

Perho Liiketalousopisto  toimii Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen -työpaketin koordinoijana yhdessä Suomen ympäristöopisto Sykli Oy:n kanssa.

Digikyvykkyyden vahvistaminen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden vahvistaminen

Kausi: 2023–2024
Rahoittaja: OKM
Koordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Partnerit: Hankeverkosto koostuu laajasta ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkostosta.

Hankkeen tehtävänä on jalkauttaa ja vakiinnuttaa vuonna 2022 ja 2023 rahoitettujen oppimisanalytiikka, kokonaisarkkitehtuuri, digitaalisen osaamisen ja tieto-osaamisen -hankkeissa tuotettuja toimintamalleja valtakunnallisesti. Lisäksi varmistetaan edellä mainituissa hankkeissa tuotettujen materiaalien ylläpitäminen ja päivittäminen, sekä toiminnan edellyttämän verkoston syntyminen ja jatkuvuus.

Vieraskielisen opetuksen kehittäminen

Vieraskielisen opetuksen kehittäminen

Kausi: 2023–2024
Rahoittaja: OKM
Koordinaattori: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
Partnerit: Hankeverkosto koostuu laajasta ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkostosta (62 ammatillisen koulutuksen järjestäjää).

Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen, monipuolisten oppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi parannetaan kotimaisten kieltenopetuksen tarjontaa ja laatua ja kootaan/tuotetaan selkokielistä materiaalia.

Hankkeessa kehitetään myös vieraskielistenopiskelijoiden osaamisen tunnistamisen menetelmiä sekä työpaikkaohjaajien kielitietoisuutta ja monikulttuurisuusosaamista.c

Ankkuri25

Ankkuri25 – yhdessä kohti turvallisempaa tulevaisuutta

Kausi: 9.6.2023–31.7.2025
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Osatoteuttaja: Ammattiopisto Spesia

Ankkuri25 -hankkeessa kootaan yhteen alueen ankkuriviranomaiset ja toisen asteen oppilaitokset, vahvistaen ja kehittäen näiden toimijoiden välistä yhteistyötä.

Hankkeessa tullaan perustamaan edellä mainituista toimijoista koostuva yhteistyöelin tai -elimet. Yhteistyöelin tulee mm. yhdessä ratkaisemaan oppilaitosten päivittäisessä toiminnassa vastaan tulevia haasteita kuten esim. jengiytyminen, häiriökäyttäytyminen, häirintä, väkivallan uhka, väkivaltatilanteet ja kiusaaminen.

Hankkeen aikana pilotoidaan kehitettävän ankkuritoiminnan kehityskohteita mm. lisäämällä ja vahvistamalla yhteisöllisyyttä edistäviä aktiviteetteja sekä niiden hallintaan tarvittavia prosesseja.

Ankkuri25 -hanke vahvistaa ankkuritoiminnan periaatteiden käyttöönottamista sekä yhteistyön aloittamista oppilaitosten toimialueilla (Pääkaupunkiseutu, Länsi-Suomi, Keski-Uusimaa, Keski-Suomi ja Itä-Suomi). Syntyneet toimintamallit tukevat muita koulutuksenjärjestäviä toiminnan aloittamisessa sekä ylläpitämisessä.

OPH: Nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäiseminen sekä hyvinvointi- ja turvallisuusosaamisen vahvistaminen toisen asteen oppilaitoksissa >>

Hytti23

Hytti23 – Hyvinvointi, turvallisuus ja tuki oppilaitoksessa​​​​​​​

Kausi: 9.6.2023–31.7.2025
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Savon Koulutuskuntayhtymä
Osatoteuttajat: Perho Liiketalousopisto Oy, Helsinki Business College Oy, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä

Hytti23 on kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää oppilaitoksen hyvinvointia ja turvallisuutta sekä kehittää kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ennaltaehkäisevää toimintakulttuuria.

Hankkeessa kootaan yhteen monipuolisesti hyvinvointia edistäviä toimintamalleja, joissa erityisesti huomioidaan tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja turvallisuus oppilaitoksessa.

Opiskelijat saavat reaaliaikaisen ilmoituskanavan kiusaamis- ja häirintätilanteista ilmoittamiseen. Hankkeessa panostetaan myös henkilöstön turvallisuusosaamisen kehittämiseen. Toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi koulutukset, opiskelijoiden tukipalveluiden kehittäminen ja opiskelijoiden osallisuuden lisääminen.

Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta osaksi oppilaitoksen perustoimintaa ja levittää tuloksia ja tuotoksia laajemmalle yleisölle.

OPH: Nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäiseminen sekä hyvinvointi- ja turvallisuusosaamisen vahvistaminen toisen asteen oppilaitoksissa >>

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllinen opiskeluhuolto -hanke

Kausi: 1.1.2023 – 31.12.2023
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö/Valtion erityisavustus >>
Koordinaattori: Perho Liiketalousopiston oma hanke

Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa, menetelmiä ja toimintamalleja Perho Liiketalousopistossa.

Hankkeeseen on palkattu yhteisövalmentaja opiskelijaryhmien tueksi. Yhteisövalmentajan lisäksi kehittämistyössä on mukana oppilaitoksen opiskeluhuollon ja opettajien edustajia.

Hankkeessa keskitytään opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja resilienssin vahvistamiseen ja edistämiseen.

Kehittämistyössä keskitytään myös koronapandemian opiskelijoille aiheuttamien negatiivisten vaikutusten lieventämiseen ja opiskelijoiden tukemiseen.

Hankkeen tulokset:

 • Perho Liiketalousopiston opiskelijoiden osallisuutta, vuorovaikutusta ja hyvinvointia edistävä toimintakulttuuri on vahvistunut
 • yhteisöllinen opiskeluhuollon toimintaa ja menetelmiä kehitetään edelleen ja hankkeen kautta hyväksi havaittuja toimintamalleja otetaan pysyvään käyttöön
 • opiskelijoiden psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi on lisääntynyt
 • opiskelijoiden poissaolot, kiusaaminen, häiriökäyttäytyminen ja polarisaatio ovat vähentyneet
 • yhteisöllisyys, turvallisuudentunne, opiskelija- ja kouluviihtyvyys ovat lisääntyneet ja opiskelutulokset ovat parantuneet
 • opiskeluympäristö on turvallinen ja opiskelijat ovat paremmin kiinnittyneet oppilaitokseen.

Yhdessä!

Yhdessä! -hanke

Kausi: 1.1.2023 – 30.4.2025
Rahoittaja: OPH >>, Opetushallitusroopan aluekehitysrahasta, Uudenmaanliitto
Koordinaattori: Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä LHKK
Partnerit: Perho Liiketalousopisto Oy, Hyria koulutus Oy, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Perho Liiketalousopiston osahankeen tavoitteina on

1. opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan vahvistuminen:

 • tutor- ja opiskelijakuntatyön vahvistaminen
 • kouluyhteisöön sitoutumisen ja kiinnittymisen lisääminen
 • lisätä oppilaitoksen opiskelijakunnan ja opiskelijajärjestöjen välistä yhteistyötä ja muita verkostoja
 • oppia hankeverkoston muilta oppilaitoksilta opiskelijoiden osallistumisen hyviä käytänteitä

2. hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisääminen:

 • kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa vähentävän työn lisääminen ja siinä OPH:n tulevan verkkomateriaalin hyödyntäminen ja kokeileminen käytännössä
 • välittämisen kulttuurin lisääminen
 • opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuuden lisääminen
 • tulevaisuustaitojen, toimijuuden ja minäpystyvyyden vahvistuminen
 • henkilöstön osaamisen lisääminen esim. yhteisöllisyyden ja mielen hyvinvoinnin merkityksestä oppimiseen ja motivaatioon.

Osahankkeen tulokset:

 • hyvinvointia lisäävän pedagogiikan osaamisen vahvistamiseen liittyvään valmennus toteutettu ja jaettu verkoston ja OPH:n määrittelemällä tavalla
 • opiskelijoiden kanssa yhdessä järjestettyjä tapahtumia/tilaisuuksia/teemaviikkoja kohderyhmänä muut opiskelijat
 • systemaattinen opiskelijakunta- ja tutortoiminta, joka sisältää toiminnan vastuut, vuotuiset tapahtumat ja seurannan menettelyt
 • malli, jolla kuvataan kuinka opiskelijat osallistuvat organisaation toimintaan erityisesti kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi
 • yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon selvittämisen ja seurannan ajantasaiset työkalut (verkoston yhteinen kysely)
 • yhdenvertaisuusteeman näkyminen kampuksilla esim. seinämaalauksissa, työmateriaaleissa ja opiskelijaravintoloissa.

Urban & Local

Urban & Local – tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi

Kausi: 1.1.2023–31.12.2025
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasta, Uudenmaanliitto
Koordinaattori: Forum Virium Helsinki
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki

Hankkeessa luodaan pääkaupunkiseudulle toimijaverkosto, joka edistää lähiruoka- ja ravintola-alan tutkimusta ja liiketoimintaa. Kokeilualustoja, tuotteita ja palveluita kehitetään yhdessä yritysten, lähiruokatoimijoiden, kaupunkien ja tutkimuslaitosten kanssa.

Urban&Local – Tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi -hankkeen visiona on syötävä kaupunki, joka tukee luonnon monimuotoisuutta, ja jossa kestävä ruoantuotanto on näkyvä osa viihtyisää kaupunkitilaa.

Ruoan vastuullisuus ja saatavuus ovat nousseet tärkeiksi teemoiksi yhteiskunnallisten kriisien keskellä. Hanke tuo lähiruokaa lähemmäksi kaupunkilaisia, tukien alueellista ja kestävää ruokajärjestelmää.

Hankkeen tavoitteet
Urban&Local -hankkeen tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudun lähiruoka- ja ravintola-alan liiketoimintaa edistävä toimijaverkosto, jolla mahdollistetaan eri toimijoiden välinen jatkuva yhteistyö, tiedonvaihto ja tutkimustiedon hyödyntäminen yritysten liiketoiminnassa. Lähiruoan toimijaverkostoa rakennetaan yhdessä kaupunkien, yritysten sekä tutkimus-, kehitys-, ja innovaatio-organisaatioiden kanssa.

Hankkeessa edistetään kestävää ja eläväistä ruokakulttuuria kaupungeissa sekä vahvistetaan yritysten kasvua ja kilpailukykyä innovatiivisin ratkaisuin.

Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään uusia ravintola- ja lähiruoka-alan liiketoiminta-avauksia. Ratkaisut tukevat tuotantoa, markkinointia ja jakelua ja hyödyntävät digitaalisuutta ja uusia teknologioita. Hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkien toimimista testialustana uusille kokeiluille.

Seuraa hanketta somessa:
Twitter >>
Linkedin >>

KARKKI – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen

KARKKI – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen

Kausi: 1.1.2022–31.12.2023
Rahoittaja: OKM
Pääkoordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Partnerit:Hankeverkosto koostu 30 ammatillisen koulutuksen järjestäjästä
Hankkeen verkkosivu: karkki.info >>

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on luoda ja määrittää tarvittavat kokonais-arkkitehtuurikuvaukset kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön.

Syntyvien kuvausten avulla on tarkoitus tukea ja edistää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota, varmistaa yhteisten toimintamallien toteutuminen käytännössä ja asiakaslähtöisesti.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa toimintamalli valtakunnallisena verkostona, jossa osallistetaan laajasti ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kokonaisarkkitehtuurityöhön.

Hanke koostuu seitsemästä erillisestä työpaketista:

 • TP1. Kartoitus, Sidosarkkitehtuuri ja nykytila -analyysi
 • TP2. Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri
 • TP3. Toiminta- ja palveluarkkitehtuuri
 • TP4. Tietoarkkitehtuuri – vastuuorganisaatio & ulkopuolinen konsulttipalvelu
 • TP5. Tietojärjestelmäarkkitehtuuri
 • TP6. Teknologia-arkkitehtuuri
 • TP7. Osaamisen kehittäminen

Perho Liiketalousopisto toimii osatoteuttajana työpaketissa TP7.

Karkki -hankkeen infograafi (PDF) >>

OA – ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen

OA – ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen

Kausi: 1.1.2022–31.12.2023
Rahoittaja: OKM
Koordinaattori: Helsingin kaupunki, Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin Ammattiopisto
Partnerit:Hankeverkosto koostu 28 ammatillisen koulutuksen järjestäjästä
Hankkeen verkkosivu: oahanke.fi >>

Hankkeen kuvaus:

Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittämishanke edistää Oikeus osata –ohjelman tavoitteita: parantaa oppimisen edellytyksiä ja oppimistuloksia sekä edistää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota.​

OA –hankkeessa laaditaan kokonaisselvitys oppimisanalytiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.​

Selvityksen pohjalta luodaan suositukset ja mallit oppimisanalytiikan hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa.​

Hanke on jaettu kahdeksaan erilliseen työpakettiin, joilla kullakin työpaketilla on oma koordinaattorinsa:

 • TP1. Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan käytön yhteisen kansallisen vision- ja tavoitetilan muodostaminen
 • TP2. Ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen oppimisanalytiikan käyttökohteet ja tarpeet
 • TP3. Tietovarannot, datalähteet ja datapisteet sekä yhteiset indikaattorit ja hajautettu big data
 • TP4. Pedagoginen tietojohtaminen ja tieto-ohjautuva organisaatio
 • TP5. Henkilökohtaistaminen: oppimisen ja ohjauksen personointi sekä oppimisen oma data
 • TP6. Oppimisanalytiikan etiikka ja lailliset kysymykset ammatillisessa koulutuksessa
 • TP7. Organisaation oppimisanalytiikan osaamisen ja kyvykkyyden kehittäminen
 • TP8. Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan ekosysteemi ja ”alustatalous” -konsepti

Perho Liiketalousopisto toimii työpaketeissa TP2. ja TP5. sparraajana työpajoissa ja tuotosten kommentoijana.

OPVA-hankkeen kuvaus (PDF) >>

AgriCulinary Project

AgriCulinary – OPH/Erasmus+ Joint Project

Creating a new innovative & multidisciplinary future-oriented AgriCulinary Training Unit for culinary & horticultural field towards more sustainable planetary food system.

Period: 1.9.2022–31.1.2025 incl. pilot training 8/2023–8/2024
Contributor: Finnish National Agency for Education (OPH) and Erasmus+
Coordinator: Perho Culinary, Tourism & Business College (PCTBC, Finland)
Partners: Mosjøen videregående skole (MVGS, Norway) and Zealand Business College (ZBC, Denmark)
Hankkeen verkkosivu: agriculinary.eu >>

Work stages and their leaders:

 • Project Management (PCTBC + monitoring the quality of the project by MVGS)
 • Educational beachmarking & visits (MVGS)
 • Development of curriculum & teacher training (ZBC)
 • AgriCulinary pilot training program unit (PCTBC)
 • Impact and dissemination (PCTBC + MVGS)

Main objectives:

 • A comprehensive understanding of best sustainable practices within culinary and agriculture curriculum to be combiled into a summary report that is used in the development of AgriCulinary training curriculum and supplemental materials.
 • Development of a multidisciplinary Agriculinary training curriculum & materials & to educate teachers for new innovative training unit.
 • Develop and create online publication of the AgriCulinary training and to organize open webinars.

Implementation:

 • Implementing training & piloting AgriCulinary training program collaboratively at three participating colleges offering local contact lessons, collaborative online lessons, webinars & on-site workshops (sharing & learning local practices).
 • Updating AgriCulinary training curriculum, develop training videos & supplemental materials during piloting of training.
 • Developing a summary of best educational practices and produce final version of AgriCulinary training unit to be shared publicly online.

Results:

 • Training of teachers, completion of all training materials and disseminate project findings and information via online platforms including; webinars, video and printed content, educational curriculum and training materials for AgriCulinary classes and practical activities.
 • Develop and create of www-pages, completion of video summary of the whole project, organize dissemination workshop and final report of the project.

Pro sustainable food and planet 💚

Bra service

Bra service

Hankkeet: Bra service - Logo ©Jonna O.Period: 1.9.2021–30.9.2023
Contributor: Nordplus
Coordinator: Perho Culinary, Tourism & Business College (Finland)
Partners: Praktiska Gymnasiet Vaxjö (Sweden)

Project Summary: The aim of the project is to implement a new innovative and inspiring teaching method to learn languages and business in collaboration with work life. The project combines learning in work life (business studies) with language studies and is carried out in international teams including Finnish and Swedish students and teachers. The project is also strengthening the participants’ knowledge of Nordic culture including languages, habits and working culture while the participants study and work together.

The project is directly linked to curricula, to business and language studies. The students produce short Swedish-language and English-language customer situation videos on social media such as Instagram. These videos will be used as study material during the project and later on.

Consequently, the project corresponds with the general objectives of Nordplus such as strengthening and developing Nordic co-operation on education, co-operation with the labour market and strengthening cultural understanding.

VASKI

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Kausi: 1.1.2022–31.12.2023
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
Partnerit: osakoordinaattorit Perho Liiketalousopisto Oy, Suomen ympäristöopisto Sykli, Optima samkommun, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä LHKK ja Ammattiopisto Luovi. Hankeverkostoon kuuluu pääkoordinaattorin ja osakoordinaattorien lisäksi 55 muuta ammatillisen koulutuksen järjestäjää.
Hankkeen kotisivut: vaski.info >>

Hankkeen kuvaus: VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää.

Kestävyystiekartta sekä koulutuksen järjestäjienohjelmatyön tuki rakentuu seuraavista työpaketeista (suluissa koordinoija):

 • TP1. Tiekartan laadinta ja kestävän kehityksen verkosto (Sataedu)
 • TP2. Tiedotus ja viestintä (Sataedu)
 • TP3. Johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri (Perho Liiketalousopisto)
 • TP4. Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt (Perho Liiketalousopisto ja Sykli)
 • TP5. Osaamisen kehittäminen (Optima)
 • TP6. Alueiden ja työelämän kehittäminen (LHKK)
 • TP7. Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta (Luovi)
 • TP8. Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön (Sykli)

Kestävyystiekartan laadintaan osallistetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät, muut teeman hankkeet sekä edustajat opiskelijoista, työelämäkumppaneista ja muista sidosryhmistä.

Seuraa VASKI-hanketta somessa:

Value Europe

Value Europe A.K.A. VEU

Erasmus+ Value Europe Project – Creating an international responsible event for local community

Hankkeet: Value Europe - Logo ©Jonna O.Project Duration: 1.11.2020–31.10.2023 (schedule of the workshops depending on the corona pan-epidemic situation)
Coordinator: Perho Culinary, Tourism & Business College/Finland
Partners: Haaga-Helia Univerisity of Applied Sciences/Finland, Col·legi Badalonés and Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT/Spain and Istituto Professionale per I Servizi Alberghieri e della Restaurazione “Luigi Carnacina”/Italy

Description of the project: During the Value Europe project students become experienced learners of planning and setting up a responsible event aimed at the surrounding community and selected high schools. In each workshop an event is set up in one of the participating countries. The participating students gain valuable knowledge on Event Production (15 ECTS) and create in English an e-book of event production.

 • May 2021, Finland
 • December 2021, Spain
 • May 2022, Italy

Strategiarahoitus 2022 -hankkeet

Strategiarahoituksen tarkoituksena on tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Perho Liiketalousopisto on mukana osatoteuttajan roolissa seuraavissa:

Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtaminen kehittäminen, Digiosaava.fi

Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtaminen kehittäminen, Digiosaava.fi

Kausi: 2022–2023
Rahoittaja: OKM
Pääkoordinaattori: Työtehoseura, TTS
Partnerit: Hankeverkosto koostu 77 ammatillisen koulutuksen järjestäjästä<
Hankkeen verkkosivu: digiosaava.fi

Hankkeen kuvaus: Hankkeen avulla on tarkoitus luoda kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäville digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja rakentaa siihen sisältyvä osaamisen kehittämisen polku.

Tietojohtamisen kehittäminen

Tietojohtamisen kehittäminen

Kausi: 2022–2023
Rahoittaja: OKM
Pääkoordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Partnerit:Hankeverkosto koostu 76 ammatillisen koulutuksen järjestäjästä

Hankkeen kuvaus: Hankkeen keskeisinä tavoitteina on parantaa tiedon tuotantoon liittyviä prosesseja, niiden mittaamista ja arvioimista, tiedon analysointiin liittyviä

kyvykkyyksiä sekä kansallisten indikaattori- ja tilastotietoihin liittyvää määrittelyä, kehittämistä ja hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen järjestämisessä.

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen (OPVA)

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen (OPVA)

Kausi: 2022–2023
Rahoittaja: OKM
Pääkoordinaattori: Turun kaupunki
Partnerit: Hankeverkosto koostu 65 ammatillisen koulutuksen järjestäjästä

Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on luoda laajassa ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostossa opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen koulutuskokonaisuus kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille.


Päättyneitä Erasmus+ -kv-hankkeita, joissa Perho Liiketalousopisto on toiminut koordinaattorina: