Vastuullinen liiketoiminta

Kestävän kehityksen opas
Vastuullinen liiketoiminta on talouden megatrendejä

Sekä sijoittajat että kuluttajat ovat tänä päivänä tarkkoja tuotteiden vastuullisuudesta.

Merkonomiopinnot tähtäävät tulevaisuuden yhteisölliseen osaamiseen, jossa hyvinvointia mitataan muussakin kuin materiassa.

Toimimalla vastuullisesti yritys voi nostaa kannattavuuttaan ja kilpailukykyään. Vastuullista liiketoimintaa tarkastellaan ja suunnitellaan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuullisuuden näkökulmista.

Arvolupauksena vastuullisuus

Vastuullisuus kirjataan usein yrityksen arvoihin ja sitä kautta ne otetaan osaksi yrityksen toimintakulttuuria ja liiketoimintaperiaatteita. Avoimesti kirjatut arvot ja liiketoimintaperiaatteet antavat yritykselle ja sen kaikille sidosryhmille mahdollisuuden arvioida, miten hyvin näiden periaatteiden noudattamisessa on onnistuttu.

Arvot myös vahvistavat yrityksen mainetta ja brändiä.  Niiden laiminlyönnit vastaavasti tuhoavat brändin arvoa. (tat.fi)

Kiertotalous – tulevaisuuden liiketoiminnan perusta

Siirrymme aikakauteen, jossa yhteiskuntien hyvinvointi ei lisäänny tuottamalla liukuhihnoilta aina vain lisää ja lisää tavaroita. Kiertotaloudessa kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen ja raaka-aineiden uudelleen hyödyntämiseen. Materiaaleja ei lopuksi hukata, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita.

Merkonomi opinnot tähtäävät yhä voimakkaammin tulevaisuuden osaamiseen. Niihin taitoihin, joita hyödyntämällä luodaan uusia työpaikkoja, vahvaa ja vastuullista liiketoimintaa ja tulosta sekä kevennetään ympäristökuormaa.

Perho Liiketalousopistossa katse on sekä tämän päivän taidoissa että huomisen osaamisessa ja tulevaisuuden työssä. Kestävät liiketoimintamallit ja kiertotalouden tarjoamat bisnesvaihtoehdot tuodaan yhä näkyvämmin opetukseen ja tekemiseen. Parhaimmillaan kiertotalous tuo uusia työpaikkoja, uutta liiketoimintaa ja kustannussäästöjä. Luonnonvarojen kulutuksen ja jätteen synnyn määrän vähentäminen keventävät aiheuttamaamme ympäristökuormaa. (circwaste) Kiertotalouden sanotaankin olevan jopa suurin murros tuotannossa, kulutuksessa ja koko globaalissa taloudessa 250 vuoteen.

Ellen MacArthur Foundationin arvion mukaan kiertotalousmarkkinoiden arvo on globaalisti jopa 700 miljardia euroa, josta Sitran selvityksen mukaan resurssien kierron tehostaminen tarjoaa Suomen kansantaloudelle 1,5 – 2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin vuoteen 2030 mennessä.

Lähde mukaan kiertotalouden murrokseen! Tutustumme opinnoissa kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja yrittäjyyteen.  Onko sinulla joku hyvä kiertotalouden periaatteita noudattava bisnesidea, jota haluat lähteä edistämään opintojesi jälkeen? Opinnot tarjoavat tälle mainion kasvualustan. Kysy neuvoa, verkostoidu muiden kiertotaloudesta kiinnostuneiden kanssa ja pyydä opettajaltasi sparrausta bisneksellesi.

Kierrätä, huolla ja korjauta tuotteita. Hanki tuotteita, jotka on tehty kierrätysmateriaaleista. Kaikkea ei tarvitse myöskään omistaa – lainaa tai vuokraa. Pohdi omaa kulutustasi ja tutustu siihen liittyviin kiertotalouden liiketoimintamallia noudattaviin yrityksiin. 

Vastuullista liiketoimintaa

Vastuullisesti toimiva yritys pitää yrityksen vakavaraisena, maksaa reilua palkkaa työntekijöille ja noudattaa lakeja ja säädöksiä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Opinnoissa pohditaan, mitä on vastuullinen liiketoiminta ja miten voittoa tuotetaan vastuullisin keinoin. Vastuulliset valinnat näkyvät myös kuluttajien toiminnassa. Erilaiset ympäristömerkit ja sertifikaatit helpottavat kuluttajaa valinnoissa ja moni brändi ja koko yrityksen imago perustuu kestäviin arvoihin ja ympäristöystävällisiin tuotteisiin.

Paneudu tuotantoketjuihin ja tuotteiden alkuperään ja punnitse niiden ympäristöystävällisyyttä. Tutustu sellaisiin yrityksiin, jotka toiminnallaan erottuvat muista eettisten, kestävien ja vastuullisten valintojensa suhteen sekä tuottavat voittoa tinkimättä näistä periaatteista myös tulevaisuudessa. Perholaiselle iso liikevaihto ei enää riitä. Liiketoiminnan tulee perustua jollekin arvokkaammalle kuin raha. Menestyvän liiketoiminnan tulee tuottaa vaurautta myös sitä ympäröivään yhteiskuntaan ja sen tulee näkyä positiivisesti muuallakin kuin omistajien taskussa.

Vastuulliset valinnat näkyvät myös kuluttajien toiminnassa. Erilaiset ympäristömerkit ja sertifikaatit helpottavat kuluttajaa valinnoissa ja moni brändi ja koko yrityksen imago perustuu kestäviin arvoihin ja ympäristöystävällisiin tuotteisiin. Liiketalouden opinnoissa tutustutaan brändin merkitykseen ja yritysten yhteiskunnalliseen vastuuseen ohjata kuluttajaa kohti vastuullisempia ja kestävämpiä valintoja.

Osta vastuullisesti tuotettuja tuotteita. Joutsenmerkki, luomumerkit ja Reilun Kaupan merkit sekä muut merkit kuten kestävään kalastukseen liittyvä MSC-merkki tai palmuöljymerkit takaavat, että vastuullisuus on huomioitu yritysten tai sen tuotteiden tuotannossa.

Opi erottamaan tarve ja turhake. Osta vähemmän, mutta laadukkaampaa. Tuotteiden raaka-aineiden valmistaminen, tuotanto ja kuljetukset ja myynti kuluttavat luonnonvaroja. Yhden t-paidan tuotantoon kuluu lähes 3000 litraa vettä ja sen tuotannossa on käytetty merkittävästi kemikaaleja. Vähentämällä uusien tuotteiden ostamista, asiakas voi säästää luonnonvaroja. Myös kulutuksen siirtäminen tuotteista palveluihin on ympäristöteko.

Vastuullinen kuluttaminen on työlästä. Välillä olisi ihanampaa vain hankkia uusi tuote ja olla siitä onnellinen. Maailma ei kuitenkaan parane näin. Meidän tulee kaikkien oppia yhä kriittisemmiksi kuluttajiksi; vaatia tuotetietoja, tuotantoketjun läpinäkyvyyttä ja tuotteen jäljitettävyyttä. Se ihana tuote ei olekaan välttämättä niin ihana, mikäli paljastuukin, että se on tuotettu lapsityövoimalla tai epäasiallisissa olosuhteissa riistopalkalla. Suostuisitko sinä työskentelemään sillä tavalla?  Älä siis osta epäeettisesti tuotettuja tuotteita, jos et itse ole valmis hyppäämään tehtaaseen töihin. Kuluttaja voi äänestää vain jaloillaan. Median tehtävä on saattaa vääryydet kuluttajien tietoon ja meidän kaikkien velvollisuus on opiskella ja ottaa selvää. Kun kuluttaja tuottaa painetta yrityksille ja tuottajille, alkavat he vastata tähän vastuullistamalla liiketoimintaansa.  Vastuullinen liiketoiminta brändinä on kilpailuvaltti mutta erittäin herkkä naarmuille. Tämä tarkoittaa sitä, että rikottuaan annetun lupauksen, on luottamusta todella vaikea lunastaa enää.

Työelämätaidot haltuun

Työstä pitäisi saada kiksit. Oman tekemisen arvostaminen, halu kehittyä ja oppia jatkuvasti uutta erottavat sinut muista työnhakijoista. Palveluala on rankkaa mutta hurjan palkitsevaa. Mitä varmempi olet työelämässä, sitä helpompi sinun on nauttia omasta työstäsi.

Merkonomiopiskelijat valmistuvat laajalle kentälle työelämään. Jotkut päätyvät kaupan alalle, toiset hallinnon tehtäviin yritysten sisäiseen asiakaspalveluun, joku perustaa oman yrityksen. Vastuullisuus, työyhteisössä toimisen taidot ja aito halu onnistua yhdistävät kuitenkin kaikkia tulevia työntekijöitä.  Vastuullinen asiakaspalvelu, reilut työelämätaidot, ja kulttuurilukutaito on tuotu yhä näkyvämmin opetukseen.

Suomi kasvaa ja etäisyydet muuhun maailmaan pienenevät. Valmius palvella, auttaa ja ratkaista kaikkien asiakkaiden pulmia on kilpailuvaltti.  Älä oleta tai yleistä, vaan ota selvää.

Monikulttuurisuustaidot sekä kyky kohdata kaikki asiakkaat arvokkaasti asettaa sinut palveluosaajana ihan eri tasolle. Kulttuurisensitiivinen asiakaspalvelu, monipuoliset neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot sekä avoin mieli kaikkia kulttuureja ja ihmisiä kohtaan on vastuullisen palveluosaajan merkki.

Merkonomiopinnoissa perehdytään työlainsäädäntöön, työehtosopimuksiin ja reilun työn pelisääntöihin. Täsmällisyys, työhön valmistautuminen ja työkavereiden kunnioittaminen ovat työelämän vastuullisuustaitoja. Opintojen aikana pyritään löytämään jokaisesta opiskelijasta innostuva ja työtä pelkäämätön tekijä, joka osaa hyödyntää vahvuuksiaan koulutussopimusjaksoilla ja myöhemmin työelämässä. Opinnoissa harjoitellaan erilaisia asiakaspalvelun tilanteita, ongelmanratkaisua ja täsmällisyyttä ja yritetään saada sinut innostumaan työstä ja omasta tekemisestä.

Koulutussopimuspaikkojen odotetaan näyttävän mallia siitä, miten käytännössä reilun työelämän kestävät arvot tuodaan tekemiseen. Vastuullinen esimiestyö, työlainsäädännön noudattaminen ja nuoren laadukas ohjaaminen työpaikalla kuuluvat Perhon yhteistyökumppaneiden tehtäviin.  Työpaikkoja pyritään tukemaan tulevaisuudessa enemmän vastuullisuuskasvatuksessa ja kestävän kehityksen käytännön opettamisessa.


Vastuullinen työpaikka on turvallinen

Tur­val­li­suus on lii­ke­ta­lou­des­sa vält­tä­mät­tö­myys

Vastuullisuus näkyy myös työntekijöiden turvallisuudessa. Työturvallisuutta tarkastellaan työympäristön turvallisuuden sekä työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta.

Lii­ke­ta­lous­a­lal­la tur­val­li­suus ja sen var­mis­ta­mi­nen ovat ol­leet arki­päi­vän asi­oi­ta, eten­kin kau­pan alal­la, jo pi­dem­pään. Tuot­tei­den val­mis­ta­mi­seen, kul­je­tuk­seen, va­ras­toin­tiin ja esil­le­pa­noon on aina liit­ty­nyt ris­ke­jä: mi­ten var­mis­te­taan, että tuot­teen raa­ka-ai­neet ovat tur­val­li­sia tai että kuor­maa pur­ka­es­sa ei satu va­hin­ko­ja.

Myy­mä­län puo­lel­la puo­les­taan haas­tee­na ovat ri­kol­li­set. Ri­kol­li­suu­den ja sitä kaut­ta ai­heu­tu­van ri­kol­li­sen hä­vi­kin on sa­not­tu tuo­van kau­pal­le noin 460 mil­joo­nan eu­ron vuo­sit­tai­set tap­pi­ot. Li­säk­si li­sään­ty­nyt ri­kol­li­suus ja muul­la ta­voin uh­kaa­vat asi­ak­kaat hei­ken­tä­vät asi­ak­kai­den ja myy­jien tur­val­li­suu­den tun­net­ta kau­pas­sa. (Jär­vi­nen & Kois­ti­nen, 2010)

Asi­ak­kai­den näkö­kul­mas­ta myy­mä­län tur­val­li­suu­den ta­kaa­mi­nen on en­nen kaik­kea myy­jän tai asi­a­kas­pal­ve­li­jan teh­tä­vä. On tär­ke­ää, että myy­jä, tai asi­a­kas­pal­ve­li­ja tie­tää mi­ten toi­mia uh­kaa­vis­sa asia­kas­ti­lan­teis­sa. (Jär­vi­nen & Kois­ti­nen, 2010). Asi­a­kas­pal­ve­li­joil­la ja myy­jil­lä tu­lee olla riit­tä­vä osaa­mi­nen tur­val­li­suu­den eri osa-alu­eis­ta.


Tie­to­tur­va­uhat tu­le­vai­suu­den haas­tee­na

Uu­dem­pa­na tur­val­li­suus­ris­ki­nä lii­ke­ta­lou­des­sa moni­kana­vai­suu­den ja tie­to­jär­jes­tel­mien ke­hit­ty­mi­sen ai­heut­ta­mat tie­to­tur­va­uhat.

Tie­to­tur­va­uh­kis­sa ris­ki on en­nen kaik­kea sii­nä, että työn­te­ki­jät ei­vät vält­tä­mät­tä osaa kä­si­tel­lä tie­to­ja oi­kein tai ei­vät tie­dä mitä tie­to­ja he voi­vat luo­vut­taa eteen­päin.

On tärkeää osallistua kaikkiin työnantajan järjestämiin koulutuksiin uusista prosesseista, tietojen käsittelystä rekistereissä ja palvelutilanteissa sekä turvallisuusosaamisesta haastavien tilanteiden varalle.

Tur­val­li­suus­o­saa­mi­nen on­kin näh­ty yh­dek­si lii­ke­ta­lous­alan tu­le­vai­suu­den tär­keis­tä osaa­mis­tar­peis­ta (Ra­jan­der-Juus­ti, 2013). Mer­ko­no­mi­o­pis­ke­li­jat pe­reh­ty­vät tur­val­li­suus­a­si­oi­hin sekä opin­nois­saan kou­lus­sa että työssäoppimisjaksoillaan. Työs­säop­pi­mi­pai­kois­sa var­mis­te­taan, että työ­paik­ka­oh­jaa­jat ovat pe­reh­dyt­tä­neet opiskelijaa kunnolla ja kä­si­tel­leet toi­mi­pis­teen tur­val­li­suus­oh­jeet.


Vastuullisessa työyhteisössä on mukava tehdä töitä

Vastuullinen työyhteisö on myös hyvinvoiva, jossa on mukava tehdä töitä.  Siellä ei kiusata ketään, kaikkia kohdellaan kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti.  Ketään ei syrjitä.

Vastuullisessa ja turvallisessa työyhteisössä palkat maksetaan ajallaan ja juuri sen verran, kun työehtosopimuksessa on sovittu. Työhyvinvoinnilla on todettu olevan suora vaikutus työntekijöiden tehokkuuteen ja haluun sitoutua työpaikkaansa.

Älä jää huonoon työpaikkaan töihin.  Vaihda parempaan.


Perho Liiketalousopiston liiketoiminnan koulutuksessa korostuvat vastuullisuus ja eri kulttuurien tuntemus asiakaspalvelun näkökulmasta. Koulutamme vastuullisia liiketoiminnan osaajia, jotka osaavat neuvoa myös asiakkaita vastuullisissa valinnoissa. Merkonomimme tunnistavat ja ymmärtävät vastuulliseen yritykseen liittyvät osatekijät aina toimitusketjua myöten.

#perholainen vastuullinen liiketoiminnan ammattilainenTule siksi, mikä haluat olla.

Kestävän kehityksen opas – sivunavigaatio

3. Monipuoliset ja vastuulliset oppimisympäristöt

4. Sinäkin voit toimia vastuullisesti