Arvioita Perho Liiketalousopistosta

Luotettavuus

Keräämme Palautekyselyjen vuosikellon mukaisesti palautteita toiminnastamme pitkin vuotta. Palautteiden avulla sidosryhmämme pääsevät vaikuttamaan toimintamme kehittämiseen.

Onnistuessamme hyvin vastaajien aktivoinnissa, sillä on vaikutusta palautteista saatujen tulosten luotettavuuteen. Arvostamme suuresti vastaajia ja olemme kiitollisia kaikista vastauksista!

Alla olevasta taulukosta käy ilmi, kuinka olemme onnistuneet vastausprosenteissa Opetushallituksen Arvo (amis) opiskelijapalautteissa ja työelämäpalautteissa verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon.

Arvioita Perho Liiketalousopistosta

Opiskelijoiden näkemykset keskeisistä opintojen vaiheista

Perho Qualityn tarkoituksena on varmentaa Oppimisen ja kasvun strategian toteutuminen ja kehittää toimintaa tavoitteidemme mukaisesti. Palautteissamme käytämme pääsääntöisesti viisiportaista asteikkoa, joka on käytössä myös OPH:n palautteissa.

Toinen avainprosessimme on opiskelijoiden osaamisen edistäminen. Keskeisiä vaiheita tässä prosessissa on opiskelijoiden kannalta opintojen suunnitteleminen (HOKS), riittävä ohjaus ja tuki sekä arviointikriteerien mukainen arviointi.

Alla olevasta taulukosta selviää kuinka opiskelijat ovat viime vuosina näitä asioita Arvo (amis) päättövaiheenkyselyssä (kausi 1.7.2022–30.6.2023) Perho Liiketalousopiston osalta arvioineet.

Arvioita Perho Liiketalousopistosta

Ammatillisen koulutuksen palautteet ovat pääosin valtakunnallisestikin erinomaisella tasolla. Tavoitteemme on olla ykkösvalinta, minkä vuoksi tavoitteemme on opiskelijoiden tyytyväisyyden osalta saada vielä valtakunnallista keskiarvoa parempia palautteita.

Alla olevassa taulukossa on näiden samojen kysymysten osalta vertailu Arvo (amis) kyselyn (kausi 1.7.2022–30.6.2023) valtakunnalliseen vastausten keskiarvoon.

Arvioita Perho Liiketalousopistosta

Päättövaiheen Arvo (amis) kyselyssä on yleisväittämä ”Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen” alle taulukkoon on koottu opiskelijoiden vastauskeskiarvot (kausi 1.7.2022–30.6.2023) Perho Liiketalousopiston niiden tutkintojen osalta, joissa on yli 5 vastaajaa.

Arvioita Perho Liiketalousopistosta

Kestävän tulevaisuuden edistäminen

Perho Liiketalousopiston Oppimisen ja kasvun strategiassa korostetaan kestävän kehityksen merkitystä. Perho Liiketalousopistossa vastuullisuustyö on levinnyt tärkeäksi osaksi koko henkilöstömme toimintaa.

Tavoitteenamme on, että sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien edustajien kanssa tuotamme oivalluksia ja ideoita kehittäessämme toimintojamme yhä vastuullisempaan suuntaan. Perho Liiketalousopistossa kestävän kehityksen termiksi on Laatupalkinnon (2020) kunniamaininnan myötä vakiintunut pääasiallisesti kestävä tulevaisuus.

Alla olevasta taulukosta näet kuinka opiskelijat ovat vastuullisuuteen liittyviä asioita Arvo (amis) päättövaiheenkyselyssä viime vuosina Perho Liiketalousopiston osalta arvioineet. Valtakunnallisesti vastauskeskiarvo päättövaiheenkyselyssä kestävän kehityksen mukaisista valmiuksista oli vuonna 2023 4,1 ja yhdenvertaisesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta 4,4.

Arvioita Perho Liiketalousopistosta

Opiskelijoiden näkemykset opintojen alkuvaiheessa

Opiskelijoiden Arvo (amis) alkuvaiheen kyselyssä vastaustaso on myös valtakunnallisesti erinomaisella tasolla. Perho Liiketalousopiston opiskelijoiden vastaukset opintojen päättövaiheessa ovat valtakunnallisiin tuloksiin verrattuna parempia, aivan opintojen alkuvaiheessa ollaan suurelta osin valtakunnallisella tasolla.

Vipusessa Arvo (amis) alkuvaiheen kyselyn väittämät on jaoteltu: aloitusvaiheiseen opiskeluilmapiiriin, henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS), yleis- ja yhteisarvioon.

Ohessa on vertailu näiden osa-alueiden osalta kahden vuoden Perho Liiketalousopiston tulosten ja vuoden 2023 valtakunnallisen keskiarvon osalta.

Arvioita Perho Liiketalousopistosta

Opiskelijoiden näkemykset työelämässä oppimisjaksoista

Ammatillisessa koulutuksessa keskeinen oppimisympäristö on työelämässä oppiminen. Opiskelijoilla on mahdollista koulutus- tai oppisopimusjakson jälkeen antaa kirjallinen palautejaksostaan Perho Liiketalousopiston omalla palautekyselyllä.

Mikäli yksittäisen yrityksen osalta palautteita annetaan riittävä määrä (yli 5 kpl), niistä toimitetaan yhteenvetoja myös yrityksiin. Sisäisesti nämä palautteet toimivat meillä tärkeänä kehitysmateriaalina.

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto keskeisistä väittämistä koulutusaloittain työelämässä oppimisesta.

Arvioita Perho Liiketalousopistosta

Työelämän näkemykset

Kesällä 2021 käynnistyivät Opetushallituksen valtakunnalliset työelämäpalautteet. Puolivuosittain työpaikan edustajilta kysytään tietoa yhteistyöstä.

Toinen avainprosessimme Perho Liiketalousopistossa on työelämän kehittäminen, joten työelämältä saatu palaute antaa meille tärkeää tietoa tämän avainprosessin toimivuudesta.

Ohessa on vertailu joidenkin keskeisien väittämien osalta Perho Liiketalousopiston toiminnasta saatujen ja valtakunnallisten arvioiden keskiarvon kesken (kausi 1.7.2022–30.6.2023).

Arvioita Perho Liiketalousopistosta

Jokaisen koulutus- tai oppisopimusjakson jälkeen myös työpaikkaohjaaja saa oman palautekyselylinkin sähköpostiinsa ja puhelimeensa Arvo-järjestelmän kautta. Tämän lyhyt kymmenen väittämän kysely on tärkein työelämäpalautteista ja antaa meille tietoa ympäri vuoden.

Alla olevassa taulukossa on koottu työpaikkaohjaajien näkemykset kahden keskeisen väittämän osalta tutkinnoittain (kausi 1.7.2022–30.6.2023).

Arvioita Perho Liiketalousopistosta