Perho Quality

Laatujärjestelmä Perho Quality

Perho Liiketalousopiston laatujärjestelmä perustuu EFQM 2020 (European Foundation for Quality Management) -malliin.

Laatujärjestelmä ja siihen kuuluvat toimintaperiaatteet ja -ohjeet on dokumentoitu kokonaisuudeksi digitaaliseen muotoon nimellä Perho Quality. Laatujärjestelmä tukee tiedolla johtamista. Perho Liiketalousopistossa jatkuvan parantamisen mallin lisäksi analysoidaan, hyödynnetään ja kehitetään myös organisaation vahvuuksia. EFQM-malli on maailmanlaajuisesti tunnustettu viitekehys, joka tukee organisaatioita muutoksen johtamisessa ja suorituskyvyn parantamisessa. Mallia on kehitetty vuosien mittaan, jotta se voi toimia ajankohtaisena johtamisen välineenä organisaatioissa, jotka tavoittelevat kestävää tulevaisuutta.

Perho Liiketalousopiston laadunhallinnan keskeisiä edellytyksiä ovat ammattitaitoinen, osaava ja laadun kehittämiseen sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö ja johto. Lisäksi aineellisten voimavarojen kohdentaminen tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä jatkuva ja suunnitelmallinen tiedon kerääminen ja hyödyntäminen ovat hyvän laadunhallinnan edellytyksiä. Näiden edellytysten olemassaolosta vastaa koulun johto laatutyöryhmän avustuksella. Perho Liiketalousopiston laatutyöryhmään valitaan strategiakausittain edustajat kaikista Perho Liiketalousopiston henkilöstöryhmistä. Perho Qualityn avulla varmistetaan Perho Liiketalousopiston Kestävän koulutuksen strategian toteutumista käytössä.

SOVIMME YHDESSÄ, MITÄ TEEMME – TEEMME YHDESSÄ NIIN KUIN SOVIMME – VAALIMME VAHVUUKSIAMME JA PARANNAMME KEHITTÄMISKOHTEITAMME

Perho Qualityn lisäksi Perho Liiketalousopistossa käytetään laatujohtamisen apuna tuloskorttia ja Palautekyselyjen vuosikelloa. Palautekyselyjen vuosikellossa on ohjeistus sekä aikataulutus vuosittain toteutettavista palautekyselyistä. Palautekyselyn vuosikellon avulla myös viestitään kaikista Perho Liiketalousopiston tuloksista ja sinne kirjataan suunnitelmat toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi strategiakausittain tehtävä vastuullisuusraportti (GRI) luo Perholle selkeän ja laaja-alaisen mallin toimintamme kehittämiseksi yhä vastuullisempaan suuntaan, sen avulla myös viestimme vastuullisuudestamme.

Itsearviointien (esim. vaikuttavuuden arvioinnit) ja sisäisten auditointien lisäksi koulutuksen laadun arviointia suoritetaan myös ulkopuolisten organisaatioiden tekemien auditointien ja vertaisarviointien muodossa (esim. laatupalkintokilpailu, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus eli Karvi). Perho Liiketalousopiston edustajia osallistuu hankkeisiin, joiden tavoitteena on ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen ja arvioiminen niin Suomessa kuin ulkomailla.