Kestävän kehityksen sitoumus

KEKE-opas
Kansallinen kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sopima kansallinen kestävän kehityksen strategia ja konkreettinen kestävän toiminnan työkalu.

Agenda 2030

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa.

ELO-säätiö ja Per­ho Lii­ke­ta­lous­o­pis­to julkaisivat omat kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen toi­men­pide­si­tou­muk­sen­sa toukokuussa 2017. Si­tou­muk­sil­la on yh­tei­nen ta­voi­te ja ot­sik­ko:

Tar­jo­am­me uu­sia oi­val­luk­sia kes­tä­väs­tä gast­ro­no­mi­as­ta ja mat­kai­lus­ta kou­lu­tuk­sen ja vies­tin­nän kei­noin.

Kes­tä­väs­tä gast­ro­no­mi­as­ta ja mat­kai­lus­ta halutaan tehdä val­ta­vir­taa. Se edellyttää, että ruo­ka- ja mat­kai­lu­a­lal­le tuotetaan kes­tä­vyyt­tä edis­tä­viä osaa­jia ja toi­min­ta­mal­le­ja.

Si­tou­muk­sen laa­ti­jat ovat teh­neet konk­reet­ti­set toi­men­pide­suun­ni­tel­mat, joi­den to­teu­tuk­seen he haas­ta­vat alan toi­mi­jat laa­jas­ti mu­kaan. Lukuvuonna 2019–2020 kestävän kehityksen työryhmässä suoritettiin Perho Liiketalousopiston sitoumuksen itsearviointi.


Perholainen Sitoumus 2050 lyhyesti

Perho Liiketalousopisto Oy sitoutuu kouluttamaan vastuullisia tulevaisuuden ammattilaisia, jotka ovat valmistuessaan kestävän gastronomian ja matkailun lähettiläitä. Luonnon kunnioittaminen nyt ja tulevaisuudessa on lähtökohtamme, kun rakennamme edelläkävijöinä uudenlaisia oppimisympäristöjä ja oppimisen malleja yhteistyössä ELO-säätiön kanssa.

Kestävän kehityksen sitoumus 2050 Perho Liiketalousopisto

Sitoumuksen mukaan Per­ho Lii­ke­ta­lous­o­pis­to pi­lo­toi kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen huo­mi­oi­van kou­lu­tus­mal­lin. Siinä ta­voit­tee­na on, että meillä kou­lu­te­tut am­mat­ti­lai­set osaa­vat käyt­tää met­sien, pel­to­jen ja ve­sien re­surs­se­ja vii­saas­ti sekä toi­mia raa­ka-ai­net­ta ja luon­toa kun­ni­oit­ta­vas­ti.


KEKE-opas – sivunavigaatio

3. Monipuoliset ja vastuulliset oppimisympäristöt

4. Sinäkin voit toimia vastuullisesti

5. Lisätietoa ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin tekijöitä