Sosiaalinen kestävyys

KEKE-opas:
Yhteisöllisyys ja tasa-arvo

Sosiaalinen kestävyys on välittämistä, vaikuttamista, oikeuksia ja yhteisöllisyyttä.

Tasa-arvoisesti toimiva yh­tei­sö tarjoaa tur­vaa ja hy­väk­sy­tyk­si tu­le­mi­sen ko­ke­mus­ta

Sosiaalisesti kestävässä oppilaitoksessa välitetään sekä muista ihmisistä että maailmasta ympärillä, henkilökunta ja opiskelijat voivat vaikuttaa omaan tekemiseensä, vaatia oikeuksiaan ja vahvistaa omaa elämänhallintaansa. Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja kunnioittaen.

Perho Liiketalousopiston lukuvuoden 2018–2019 kestävän kehityksen teeman mukaisesti #perholainen toimii sosiaalisen kestävyyden periaatteiden mukaisesti ja edistää näin sekä omaa että koko yhteisön hyvinvointia.

Minä #perholainen

Olen vas­tuul­li­nen.
Osal­lis­tun opis­ke­luun.
Osaan käyt­täy­tyä hy­vien ta­po­jen mu­kai­ses­ti.
Kun­ni­oi­tan kaik­kia ih­mi­siä.
Hy­väk­syn eri­lai­suut­ta.
Olen yl­peä per­ho­lai­suu­des­ta­ni.
Nou­da­tan yh­tei­siä peli­sään­tö­jä ja toi­min­ta­ta­po­ja.

Yhteisöllä tarkoitetaan yhdessä opiskelevaa tai työskentelevää ihmisryhmää, jossa tehdään työtä yhteiseksi hyväksi. Toi­min­ta on usein kak­si­suun­tais­ta ja si­säl­tää an­ta­mi­sen ja saa­mi­sen peri­aat­teen. Hy­vin toi­mi­va yh­tei­sö an­taa jä­se­nil­leen enem­män kuin jos jo­kai­nen sen jä­sen toi­mi­si erik­seen yh­teisen pää­mää­rän saa­vut­ta­mi­sek­si. Yh­tei­sö luo tur­val­li­suut­ta ja hy­väk­sy­tyk­si tu­le­mi­sen ko­ke­mus­ta jä­se­nil­leen.


Yhteisöllisyys edistetää sosiaalista kestävyyttä

Perho Liiketalousopistossa järjestetään useita ”isoja ja pieniä” tapahtumia liittyen sosiaalisen kestävyyden teemoihin. Hy­vin­voin­tia lisää sekin, että ku­raat­to­ri ja psy­ko­lo­gi ovat mu­ka­na opis­ke­li­joi­den ar­jes­sa.

Perho Liiketalousopistossa järjestetään useita ”isoja ja pieniä” tapahtumia liittyen sosiaalisen kestävyyden teemoihin

Vuosittaisia tapahtumia ovat muun muassa kaksoistutkintolaisten penkkarit ja vanhojentanssit, opiskelijaruokala Herkun teemapäivät, kampusten avoimet ovet, liikuntaturnaukset sekä muut liikuntatapahtumat, henkilöstön hyvinvointipäivä, Elämä on! -hyvinvointitapahtuma ynnä muut tempaukset.

Esimerkkejä sosiaalista kestävyyttä edistävävästä perholaisesta toiminnasta

  • yh­tei­set, usein opis­ke­li­ja­ryh­mien jär­jes­tä­mät ta­pah­tu­mat
  • tu­tor- ja opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­ta
  • opiskelu yh­des­sä ver­kos­sa ja kas­vo­tus­ten sekä kampuksilla ja ur­baa­nis­sa ym­pä­ris­tös­sä
  • opiskelijat ja henkilökunta oppivat ja opettelevat yhdessä
  • opiskelijoiden ja henkilökunnan opintomatkat
  • kou­lun ti­lo­jen jat­ku­va uu­dis­ta­mi­nen niin, että tilat mah­dol­lis­ta­vat yh­tei­söl­li­sen op­pi­mi­sen
  • Mal­min kam­puk­sen moni­puo­li­set lii­kun­ta­ti­lat; oppilaitoksen oma liikuntakeskus Helmi Center on sekä opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lö­kun­nan käy­tös­sä
  • aktiivinen osal­lis­tu­minen val­ta­kun­nal­li­seen yh­teis­työ­hön oppi­lai­tos­ten ja yri­tys­e­lä­män kans­sa
  • hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­nin tukeminen: kan­nus­ta­mme kou­lut­tau­tu­maan ja ke­hit­ty­mään

KEKE-opas – sivunavigaatio

3. Monipuoliset ja vastuulliset oppimisympäristöt

4. Sinäkin voit toimia vastuullisesti

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments